Przejdź do treści
Strona główna

Wybór Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej we Wrocławiu.

Wybór Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej we Wrocławiu.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem postępowania był wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego polegającego na pełnieniu funkcji Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej (DSS), obejmującego w szczególności eksploatację i rozbudowę sieci DSS. Operator zobowiązany został do przyjęcia w swojej działalności warunków z decyzji Komisji Europejskiej notyfikującej pomoc publiczną w przedsięwzięciu budowy sieci DSS, a tym samym do realizacji misji „likwidacji obszarów wykluczenia informacyjnego”, przyjętej integralnie w decyzji Województwa Dolnośląskiego o podjęciu tego przedsięwzięcia. Ponadto Operator w swojej ofercie przedłożonej w ww. postępowaniu zawarł podlegające ocenie kwalifikacyjnej zobowiązanie - w rocznych transzach do końca roku 2020 - do wydatkowania określonej kwoty na rozbudowę infrastruktury pasywnej sieci DSS oraz do uruchomienia w tej sieci określonej liczby Węzłów dostępu OI spełniających wymagania z Ogólnych Warunków Koncesji.
Podmiot publiczny Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Partner prywatny DSS Operator S.A. (dawniej: FONDLAR Sp. z o.o.)
Rodzaj podmiotu publicznego Urząd marszałkowski
Lokalizacja projektu Wrocław
Województwo Dolnośląskie
Sektor Telekomunikacja
Data wszczęcia postępowania 23-07-2014r.
Data podpisania umowy 28-08-2015
Data zamknięcia finansowego 28-08-2015
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 27-08-2030
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 14 760 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Wkład podmiotu publicznego stanowi rozległa podziemna sieć światłowodowa NGA szkieletowo- dystrybucyjna jako regionalna sieć szerokopasmowa pn. Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa (DSS) , wybudowana z dofinansowaniem ze środków UE w perspektywie finansowej 2007-2013. Wkładem partnera prywatnego są środki własne lub kredyty wydatkowane na rozbudowę infrastruktury sieci DSS. Cała infrastruktura DSS została przekazana partnerowi prywatnemu częściowo w dzierżawę, częściowo w dzierżenie, dla celów niniejszego projektu.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 15339945
Program, z którego pochodzą środki RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko opracowania szczegółowej dokumentacji technicznej, finansowej i formalno-prawnej (Program funkcjonalno-użytkowy, odebrana dokumentacja techniczna i wykonawcza, wyciągi z zawartych umów i porozumień, szacunkowy preliminarz kosztów stałych związanych z infrastrukturą) będącej podstawą do realizacji przedsięwzięcia. Ryzyko rozliczenia dotacji i wynagrodzenia partnera prywatnego za dokonane inwestycje w zakresie objętym umową.
Ryzyka po stronie prywatnej Partner prywatny obejmuje ryzyko budowy i utrzymania elementów pasywnych, jak: mikrokanalizacja teletechniczna, kable światłowodowe, studnie, szafy, kontenery i osprzęt teletechniczny. Ryzyko popytu na usługi hurtowe.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie Operatora infrastruktury stanowić będą: przede wszystkim - prawo do korzystania i pobierania pożytków z eksploatacji powierzonej infrastruktury Dolnoślaskiej Sieci Szerokopasmowej (tj. prawo do zatrzymania dochodu uzyskanego tytułem wykonania usług telekomunikacyjnych świadczonych za pomocą tej infrastruktury) oraz płatność (suma pieniężna) z tytułu przygotowania przez niego wskazanych węzłów sieci (tj. węzłów szkieletowych, CZS i zCZS) do świadczenia usług.
Kontakt do instytucji E-mail: umwd@dolnyslask.pl
Tel.: 71 770 41 84