Przejdź do treści
Strona główna

Wybór operatora Centrum Kreatywności Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wybór operatora Centrum Kreatywności Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Syntetyczny opis projektu Centrum Kreatywności Targowa zostało utworzone przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach realizacji projektu pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.3 „Kompleksowe wykorzystanie terenów pod działalność gospodarczą”. Powstała w ramach projektu unijnego infrastruktura jest własnością m.st. Warszawy, zaś jej zarząd i administrowanie powierzono Zarządowi Mienia m.st. Warszawy na podstawie § 1 ust. 2 Zarządzenia Nr 947/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyłączenia z zarządu i administrowania Zakładu Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Targowej 56 oraz powierzenia jej w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia m. st. Warszawy. Zgodnie z założeniami Zarządu Mienia m.st. Warszawy - Centrum zostanie przekazane zewnętrznemu Operatorowi, którego zadaniem będzie prowadzenie działalności gospodarczej oraz jego eksploatacja, przez którą rozumiemy w szczególności świadczenie usług w zakresie utrzymania i zarządzania oraz dokonywanie niezbędnych nakładów i inwestycji zmierzających do zachowania celu, w jakim ta infrastruktura została wybudowana. Zakłada się, iż w okresie trwałości projektu unijnego tj. do dnia 21 sierpnia 2021 roku Operator będzie prowadził działalność zbieżną z celami dofinansowanego projektu.
Podmiot publiczny Miasto Stołeczne Warszawa
Partner prywatny Krajowa Izba Gospodarcza
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor Inne
Data wszczęcia postępowania 12-06-2017r.
Data podpisania umowy 29-11-2019
Data zamknięcia finansowego 29-11-2019
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 28-11-2030
Okres umowy (miesiące) 132
Okres umowy (lata) 11 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego ppp w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 6 000 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Dopłata podmiotu publicznego
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Podmiot Publiczny w ramach realizacji Umowy ponosi ryzyka: a) związane z wniesieniem Wkładu Własnego w Przedsięwzięcie, b) związane z jakością wykonanych robót budowlanych przy realizacji Obiektu w Okresie Rękojmi wynikającym z umowy o roboty budowlane Nr 97/DZP-2/2014 z dnia 3 października 2014 roku. c) związane z koniecznością uiszczania na rzecz Partnera Prywatnego płatności za wykonanie przedmiotu Umowy.
Ryzyka po stronie prywatnej Partner Prywatny ponosi pełne ryzyko związane z realizacją Przedsięwzięcia, w tym: a) ryzyka związane z popytem i dostępnością Obiektu, b) ryzyka związane z wystąpieniem zmian Prawa w zakresie wpływającym na wykonanie Umowy, skutkujące wzrostem stawek lub wysokości należności publicznoprawnych takich jak należności podatkowe, c) ryzyka związane z wystąpieniem zmian Prawa dotyczących Obiektu w zakresie wpływającym na wykonanie Umowy, takich jak w szczególności zmiana prawa budowlanego, zmiana przepisów przeciwpożarowych.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Partnerowi Prywatnemu przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Koncesji w postaci: a) prawa do wykonywania przedmiotu Umowy, w tym pobierania z tego tytułu Pożytków, przez okres obowiązywania umowy, b) płatności ze strony Podmiotu Publicznego na rzecz Partnera Prywatnego stanowiącej wynagrodzenie w łącznej wysokości 4 878 048,78 złotych netto-(słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy, czterdzieści osiem złotych, siedemdziesiąt osiem groszy), powiększone o podatek od towarów i usług zgodnie z Obowiązującą Stawką VAT, co według stanu na dzień zawarcia Umowy daje kwotę 6 000 000,00.złotych brutto (słownie: sześć milionów złotych). Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, następować będzie w równych 120 ratach miesięcznych z dołu, każdorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Partnera Prywatnego w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy wynagrodzenie, w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia Podmiotowi Publicznemu, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. Za każdy niepełny miesiąc wykonywania przedmiotu Umowy Partner Prywatny otrzyma zapłatę wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do liczby dni wykonywania przedmiotu Umowy w danym miesiącu. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy przez Partnera Prywatnego nie jest podstawą do automatycznej zmiany rodzaju i wysokości wynagrodzenia określonego w pkt 8.1. Umowy. Podmiot Publiczny nie gwarantuje Partnerowi Prywatnemu zysku z Przedsięwzięcia ani odzyskania zainwestowanego w Przedsięwzięcie kapitału. Partner Prywatny gwarantuje Podmiotowi Publicznemu stały upust na usługi oferowane w Obiekcie lub wykorzystanie Obiektu na użytek własny Podmiotu Publicznego w wysokości i na zasadach wskazanych w Umowie. Strony przewidują możliwość wzrostu kwoty wynagrodzenia nie częściej niż raz w roku, począwszy od drugiego Roku Operacyjnego, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Prezesa GUS za rok poprzedni, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270.), który będzie zaokrąglany w górę do pełnego złotego, wyłącznie na pisemny wniosek Partnera Prywatnego złożony najpóźniej do 30 listopada roku poprzedzającego wzrost tego wynagrodzenia. W razie jakiejkolwiek zwłoki w płatności wynagrodzenia, Partner Prywatny jest uprawniony do naliczania wobec Podmiotu Publicznego odsetek ustawowych za opóźnienie.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@zmw.waw.pl
Tel.: 22 836 81 03