Przejdź do treści
Strona główna

Wybór koncesjonariusza do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy zakładu odzysku odpadów komunalnych w miejscowości Wawrzynki gmina Żnin.

Wybór koncesjonariusza do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy zakładu odzysku odpadów komunalnych w miejscowości Wawrzynki gmina Żnin.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest: Budowa zakładu odzysku odpadów komunalnych wchodzącego w skład planowanego regionalnego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych – Pałuki w miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin opartego o technologię umożliwiającą przetwarzanie odpadów z sektora komunalnego w celu poddania ich procesom odzysku gwarantującego redukcję masy o co najmniej 35%.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Żninie
Partner prywatny NOVAGO Żnin Sp. z o.o. (dawniej: Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.), Wawrzynki 35, 88-400 Żnin
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Żnin
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Sektor Gospodarka odpadami
Data wszczęcia postępowania 17-05-2011r.
Data podpisania umowy 02-01-2012
Data zamknięcia finansowego 02-01-2012
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 28-07-2041
Okres umowy (miesiące) 360
Okres umowy (lata) 30 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 27 118 890,82 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie na etapie inwestycyjnym powinno stanowić w głównej części zadanie partnera prywatnego. W celu realizacji umowy powołano spółkę celową ppp - wartość aportu obejmująca łączną wartość gruntów i części składowych tych gruntów wynosi zgodnie z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego 2.541.300,00 zł.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy ppp (w tym w zakresie aportu do spółki celowej). Ryzyko regulacyjne i prawne związane z możliwością świadczenia usług będących przedmiotem umowy przez partnera prywatnego.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko osiągnięcia celów ekologicznych: Ograniczenie składowania masy odpadów w szczególności ulegających biologicznemu rozkładowi do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów do roku 2013 oraz do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów do 2020 r. w stosunku do masy wytworzonej w 1995 r. Ograniczenie masy składowanych odpadów przez Zakład o co najmniej 50 % masy przyjętych odpadów; - to główny powód zaangażowania w przedsięwzięcie (dzięki umowie istnieje szansa na przejęcie tego ryzyka przez partnera prywatnego). Ryzyko budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji. Ryzyko ekonomiczne koncesji - ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach przedsięwzięcia.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem partnera prywatnego są pożytki z eksploatacji przedmiotu koncesji.
Kontakt do instytucji E-mail: gmina@um.znin.pl
Tel.: 52 303 11 03