Przejdź do treści
Strona główna

Utrzymaniu i zarządzanie siecią szerokopasmową w ramach projektu "Internet dla Mazowsza" na terenie województwa mazowieckiego.

Utrzymaniu i zarządzanie siecią szerokopasmową w ramach projektu "Internet dla Mazowsza" na terenie województwa mazowieckiego.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem postępowania jest wybór partnera prywatnego do wybudowania i operowania, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pasywnej i aktywnej sieci szerokopasmowej na terenie Województwa Mazowieckiego. Projekt zakłada budowę 3680 km tras światłowodowych, 42 węzłów szkieletowych, 308 węzłów dystrybucyjnych i 4 technicznych, oraz wybudowanie sieci dostępowej NGA (FTTB) w 33 miejscowościach. Ponadto projekt zakłada budowę sieci światłowodowej, z wykorzystaniem już istniejących elementów sieci różnych operatorów.
Podmiot publiczny Województwo Mazowieckie - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Partner prywatny Konsorcjum: 1. KT Corporation S.A. Oddział w Polsce, ul. Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa, 2. KBTO Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa, 3. Daewoo International Corporation, 10, Tongil-ro, Jung-gu, Seoul w Korei, 4. Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, 5. Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., ul. Zabraniecka 8, 03-872 Warszawa, 6. BIATEL Telekomunikacja S.A., Al. Jana Pawła II nr 23, 00-854 Warszawa, 7. BIT S.A., Al. Jana Pawła II nr 23, 00-854 Warszawa
Rodzaj podmiotu publicznego Urząd marszałkowski
Lokalizacja projektu Województwo mazowieckie
Województwo Mazowieckie
Sektor Telekomunikacja
Data wszczęcia postępowania 16-11-2012r.
Data podpisania umowy 03-10-2013
Data zamknięcia finansowego 31-12-2015
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 21-07-2020
Okres umowy (miesiące) 110
Okres umowy (lata) 9 lat 2 miesiące
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 458 359 020,85 zł
Przedział wartości projektu Bardzo duże (100-500 mln)
Źródła finansowania projektu Projekt jest realizowany w formule projektu hybrydowego. W części dotyczącej wkładu własnego oraz wydatków nieobjętych refundacją wydatki finansowane będą ze środków partnera prywatnego (własne i kredytowe), w pozostałej części przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu ”Internet dla Mazowsza”. Na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny otrzyma pomoc publiczną, uznaną za zgodną ze wspólnym rynkiem decyzją Komisji Europejskiej z dnia 29. 10. 2012 r. nr SA. 33473 (2012/N), która określa warunki udzielenia tej pomocy. Pomoc niezgodna z prawem podlega wstrzymaniu, a udzielona podlega zwrotowi.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 340940000
Program, z którego pochodzą środki RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem składników majątkowych na potrzeby koncesjonariusza, spełniających deklarowane warunki prawne i techniczne. Ryzyko związane z rozliczeniem dotacji UE.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy, ryzyko eksploatacji i utrzymania infrastruktury w sposób zapewniający nieprzerwane świadczenie usług. Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach prawa do eksploatacji sieci.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Opłaty pobierane od konsumentów usług świadczonych w ramach umowy, częściowo wynagrodzenie za roboty i dostawy w zakresie w jakim są one refundowane podmiotowi publicznemu jako beneficjentowi pomocy UE.
Kontakt do instytucji E-mail: biuro@armsa.pl
Tel.: 22 566 47 60