Przejdź do treści
Strona główna

Utrzymanie ulic gminnych w Kamieniu Pomorskim wraz z ich przebudową.

Utrzymanie ulic gminnych w Kamieniu Pomorskim wraz z ich przebudową.
Syntetyczny opis projektu Zakres zamówienia obejmuje przebudowę ulic: M. Kopernika, Mieszka I i J. Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej (rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa odcinka sieci wodociągowej, budowa oświetlenia ulicznego) oraz utrzymanie gotowości technicznej przebudowanej ulic. Podstawowym założeniem jest realizacja wskazanego wyżej zadania w formule partnerstwa publicznoprywatnego (PPP). Zadanie jest kontynuacją przebudowy ciągu ulic gminnych - ul. Dziwnowskiej, B. Chrobrego i ul. Mieszka I, które były przebudowane w 2015 r. z dofinansowaniem w ramach NPPDL - Etap II
Podmiot publiczny Gmina Kamień Pomorski - Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
Partner prywatny Carrigan Investments sp. z o.o. z siedzibą w 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Kamień Pomorski
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 10-04-2018r.
Data podpisania umowy 07-06-2018
Data zamknięcia finansowego 15-11-2018
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 07-08-2028
Okres umowy (miesiące) 122
Okres umowy (lata) 10 lat 2 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 8 017 417,70 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Partner Prywatny będzie w całości wykonawcą zadania w zakresie budowy. Udział finansowy Partnera Prywatnego będzie wynosił minimum 70% wartości zadania określonego w kosztorysach ofertowych złożonych przez Partnera Prywatnego wraz z ofertą, z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Do czasu rozliczenia pozostałych 30% kosztów robót przez Podmiot Publiczny w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i uzyskania przez Podmiot Publiczny dotacji, Partner Prywatny zobowiązany jest do finansowania całości kosztów robót budowlanych.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyka związane z przygotowaniem projektu zadania; Ryzyko związane z przekazaniem składników majątkowych; Ryzyko polityczne; Ewentualnie część ryzyk legislacyjnych i makroekonomiczno-finansowych oraz ryzyko wystąpienia siły wyższej- zależnie od oferty partnera prywatnego.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko związane z lokalizacja przedsięwzięcia; Ryzyka związane z przygotowaniem realizacji przedsięwzięcia; Ryzyka związane z dostępnością nakładów na realizację przedsięwzięcia; Ryzyka związane z budową; Ryzyko makroekonomiczne i finansowe (większość) Ryzyka związane z dostępnością; Ryzyko regulacyjne/taryfowe; Ryzyko protestów; Ryzyko związane z popytem; Ryzyko związane z przychodem; Ryzyko popytu na usługi; Ryzyko osiągnięcia zwrotu z inwestycji; Ryzyko związane ze sprawnością infrastruktury. Ryzyka możliwe do przejęcia przez partnera prywatnego: Ryzyka legislacyjne; Ryzyka makroekonomiczne i finansowe; Ryzyko wystąpienia siły wyższej.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Opłata za dostępność przebudowanych ulic.
Kontakt do instytucji E-mail: um@kamienpomorski.pl
Tel.: 91 38 23 969