Przejdź do treści
Strona główna

Utrzymanie i zarządzanie siecią szerokopasmową w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”.

Utrzymanie i zarządzanie siecią szerokopasmową w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem postępowania jest wybór partnera prywatnego do realizacji, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, szkieletowej i dystrybucyjnej sieci szerokopasmowej oraz utrzymania i zarządzania siecią SSPW, jak również świadczenia usług z jej wykorzystaniem.
Podmiot publiczny Urząd Marszałkowski
Partner prywatny Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o., ul. Adama Naruszewicza 13A, 02-627 Warszawa
Rodzaj podmiotu publicznego Urząd marszałkowski
Lokalizacja projektu Województwo podkarpackie
Województwo Podkarpackie
Sektor Telekomunikacja
Data wszczęcia postępowania 17-07-2012r.
Data podpisania umowy 26-09-2013
Data zamknięcia finansowego 31-12-2015
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-12-2023
Okres umowy (miesiące) 123
Okres umowy (lata) 10 lat 3 miesiące
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 310 821 000,00 zł
Przedział wartości projektu Bardzo duże (100-500 mln)
Źródła finansowania projektu Projekt hybrydowy - projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie; ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Pozostała część budżetu przedsięwzięcia finansowana jest przez partnera zobowiązanego pokryć wkład własny i wydatki nierefundowane w ramach dotacji (ze środków własnych lub kredytu).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 222845250.18
Program, z którego pochodzą środki PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem składników majątkowych na potrzeby koncesjonariusza, spełniających deklarowane warunki prawne i techniczne. Ryzyko związane z rozliczeniem dotacji UE.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy, ryzyko eksploatacji i utrzymania infrastruktury w sposób zapewniający nieprzerwane świadczenie usług. Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach prawa do eksploatacji sieci.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Opłaty pobierane od konsumentów usług świadczonych w ramach umowy, częściowo wynagrodzenie za roboty i dostawy w zakresie w jakim są one refundowane podmiotowi publicznemu jako beneficjentowi pomocy UE. Partner prywatny (Operator Infrastruktury) nie będzie mógł świadczyć usług detalicznych, jedynie hurtowe.
Kontakt do instytucji E-mail: urzad@podkarpackie.pl
Tel.: 17 850 17 70