Przejdź do treści
Strona główna

Ustanowienia partnerstwa publiczno-prywatnego w sprawie wyboru partnera strategicznego na potrzeby przedsięwzięcia realizowanego w formule PCP pn. Innowacyjna Biogazownia

Ustanowienia partnerstwa publiczno-prywatnego w sprawie wyboru partnera strategicznego na potrzeby przedsięwzięcia realizowanego w formule PCP pn. Innowacyjna Biogazownia
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - Podmiotem Publicznym (dalej: NCBR), a podmiotem wybranym Postępowaniu (zwanym w dokumentacji Postępowania: „Partnerem” albo „Partnerem Strategicznym”) jest zapewnienie niezbędnych środków i świadczeń dla realizacji prowadzonego przez NCBR przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia”, które jest realizowane w formule zamówień przedkomercyjnych w wyniku postępowania nr 98/20/PU/P80 (dalej: „Przedsięwzięcie PCP” lub „PCP”).
Podmiot publiczny Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Partner prywatny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Brody
Województwo Wielkopolskie
Sektor Inne
Data wszczęcia postępowania 07-07-2021r.
Data podpisania umowy 12-10-2021
Data zamknięcia finansowego 12-10-2021
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 31-12-2022
Okres umowy (miesiące) 27
Okres umowy (lata) 2 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP (art. 4 ust. 3)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 2 502 300,43 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu zgodnie z umową z dnia 3 lipca 2020 r. numer POIR.04.01.03-00-0001/20-00.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej NCBR obciąża w szczególności ryzyko 1. niepowodzenia technologicznego procesu Przedsięwzięcia PCP prowadzonego przez Uczestników PCP, 2. braku udziału w dochodzie z funkcjonowania Demonstratora Technologii, mieszczącego się w ramach prawidłowej gospodarki.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko Partnera w ramach Przedsięwzięcia 1. niepowodzenia technologicznego Przedsięwzięcia PCP prowadzonego przez Uczestników PCP, rozumianego jako niestworzenie Rozwiązania, Instalacji Ułamkowo-Technicznych lub Demonstratora Technologii, 2. niepowodzenia prawno-administracyjnego procesu inwestycyjnego związanego z powstaniem Instalacji Ułamkowo-Technicznych i Demonstratora.
Model wynagrodzenia Inny
Szczegóły wynagrodzenia Brak danych
Kontakt do instytucji E-mail: info@ncbr.gov.pl
Tel.: 48 22 3907170