Przejdź do treści
Strona główna

Usługa utrzymania dróg lokalnych wraz z ich przebudową w Kamieniu Pomorskim.

Usługa utrzymania dróg lokalnych wraz z ich przebudową w Kamieniu Pomorskim.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania dróg lokalnych wraz z ich przebudową tj. ul.Dziwnowskiej, ul. Mieszka I i ul. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim, w zamian za opłatę za dostępność tych dróg.
Podmiot publiczny Gmina Kamień Pomorski - Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
Partner prywatny PGK Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Kamień Pomorski
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 20-03-2015r.
Data podpisania umowy 28-05-2015
Data zamknięcia finansowego 28-05-2015
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 01-11-2025
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 5 908 140,40 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Zgodnie z Umową udział finansowy partnera prywatnego będzie wynosił minimum 50% wartości kosztorysowej zadania (kosztów budowy), przy czym do czasu rozliczenia pozostałych 50% kosztów robót przez zamawiającego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i uzyskania dotacji, wykonawca zobowiązany jest do pokrycia całości kosztów robót budowlanych. Obecnie, partner prywatny poniósł 59% nakładów inwestycyjnych koniecznych do zrealizowania przedsięwzięcia dzięki kredytowi z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3 482 596,40 zł. Pozostałe 41% nakładów zostało sfinansowane z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 jako wkład własny podmiotu publicznego. 100% nakładów eksploatacyjnych ponosi partner prywatny (wartość nominalna tych nakładów to 2 939 000 zł).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wydaniem nieruchomości będącej lokalizacją dla prac projektowo-budowlanych (realizacji koncesji). Ryzyko związane z przestrzeganiem zasad rozliczenia dotacji przyznanej na realizację inwestycji. Ryzyko popytu.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy, eksploatacji i utrzymania przedmiotu ppp. Ryzyko zapewnienia dostępności przedmiotu partnerstwa w standardzie przewidzianym umową.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem partnera prywatnego jest opłata za dostępność, uzależniona od utrzymywania gotowości technicznej przebudowanych dróg. Częściowo płatność związana z wynagrodzeniem za budowę (część dotacyjna).
Kontakt do instytucji E-mail: um@kamienpomorski.pl
Tel.: 91 38 23 969