Przejdź do treści
Strona główna

Usługa oczyszczania ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna.

Usługa oczyszczania ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest wybór partnera prywatnego, z którym zostanie podpisana umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym w sprawie zamówienia publicznego na oczyszczanie ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna przez okres 32 lat.
Podmiot publiczny Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Partner prywatny SAUR Konstancja Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Konstancin-Jeziorna
Województwo Mazowieckie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 26-04-2012r.
Data podpisania umowy 22-10-2012
Data zamknięcia finansowego 22-10-2012
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 07-05-2044
Okres umowy (miesiące) 384
Okres umowy (lata) 32 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 62 500 000,00 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie przedmiotu ppp jest zadaniem operatora - partnera prywatnego, a bezpośrednio ciężar kosztów świadczenia usług obciąża ich odbiorców (taryfy). Podmiot publiczny nie posiada wiedzy nt. źródeł finansowania projektu przez Partnera Prywatnego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko wyboru formy realizacji zadań spoczywających na podmiocie publicznym, ryzyko regulacyjne i prawne związane z możliwością świadczenia usług będących przedmiotem umowy przez partnera prywatnego. Dostarczanie ścieków przez cały okres obowiązywania umowy (ryzyko popytu).
Ryzyka po stronie prywatnej Partner Prywatny ponosi ryzyko modernizacji istniejącej instalacji, oraz ponosi ryzyko związane z zarządzaniem i eksploatacją ścieków dostarczanych do instalacji (ryzyko dostępności).
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Opłata otrzymywana w zamian za utrzymanie i zarządzanie instalacją, pochodząca z budżetu podmiotu publicznego.
Kontakt do instytucji E-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl
Tel.: 22 484 23 00