Przejdź do treści
Strona główna

Uruchomienie i obsługa systemu Karty Mieszkańca i Karty Turysty dla Miasta Łodzi

Uruchomienie i obsługa systemu Karty Mieszkańca i Karty Turysty dla Miasta Łodzi
Syntetyczny opis projektu Wspólna realizacja przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu i obsłudze systemu Karty Mieszkańca i Karty Turysty. W ramach Przedsięwzięcia Partner Prywatny zobowiązany jest do sfinansowania, wdrożenia i uruchomienia systemu do obsługi Karty Mieszkańca i Karty Turysty w Mieście Łodzi, a następnie jego kompleksowego utrzymania, konserwacji i rozwoju przez okres określony w Umowie o ppp. Po stronie Partnera Prywatnego będzie także przygotowanie niezbędnej infrastruktury oraz zasobów do sprawnego wydawania i aktywowania Kart Mieszkańca i Kart Turysty, a także pozyskiwanie partnerów handlowych.
Podmiot publiczny Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
Partner prywatny Konsorcjum: Łódzka Organizacja Turystyczna 90-269 Łódź ul. Piotrkowska 28/2U, qb sp. z o.o. 81-451 Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Łódź
Województwo Łódzkie
Sektor Inne
Data wszczęcia postępowania 09-06-2020r.
Data podpisania umowy 28-10-2020
Data zamknięcia finansowego 28-10-2020
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 28-10-2030
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto Brak danych
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Wkład własny partnera prywatnego
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko wady postępowania, ryzyko zmian prawa lokalnego, ryzyko zmian prawa o charakterze dyskryminacyjnym
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko finansowe, ryzyko popytu, ryzyko rynku.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Z tytułu realizacji Przedsięwzięcia Partnerowi Prywatnemu przysługuje Wynagrodzenie w formie wyłącznego to jest z pominięciem osób trzecich prawa do Eksploatacji, w tym pobierania pożytków z Przedsięwzięcia. Za pożytki uznaje się w szczególności dochody z tytułu aktywacji i sprzedaży kart, sprzedaży usług marketingowych i reklamowych, wysyłanie mailing. Wszelkie działania marketingowe Partnerów Handlowych muszą być akceptowane przez Podmiot Publiczny. Partner Prywatny dysponuje prawem kształtowania cen i opłat za usługi świadczone przez Partnera Prywatnego w ramach Eksploatacji Systemu. Z zastrzeżeniem, że opłata z tytułu rocznej aktywacji karty uiszczana przez Mieszkańca Łodzi oraz Turystę nie będzie wyższa niż podane poniżej progi- Karty Mieszkańca - opłata z tytułu rocznej aktywacji karty netto 0,81 zł - rok 2020, 4,07 zł - rok 2021, 4,07 zł - rok 2022, 4,07 zł - rok 2023, 4,07 zł - rok 2024, 8,13 zł - od roku 2025. Karta Turysty - opłata z tytułu aktywacji karty netto. Przy wyborze Karty Turysty na 1 dzień kalendarzowy- 56,91 zł - w latach 2021- 2024, 65,04 zł - w latach 2025- 2030. Przy wyborze Karty Turysty na 2 dni kalendarzowe- 73,17 zł - w latach 2021-2024, 81,30 zł - w latach 2025- 2030. Przy wyborze Karty Turysty na 3 dni kalendarzowe- 97,56 zł - w latach 2021-2024, 113,82 zł - w latach 2025- 2030.
Kontakt do instytucji E-mail: promocja@uml.lodz.pl
Tel.: 42 272 65 55