Przejdź do treści
Strona główna

Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Opalenica.

Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Opalenica.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie termomodernizacji wraz z zarządzaniem źródłami ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Opalenica, a także zarządzanie gospodarką cieplną i energetyczną w tych obiektach przez cały okres trwania umowy partnerstwa, czego rezultatem będzie m.in. zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w budynkach będących przedmiotem przedsięwzięcia.
Podmiot publiczny Gmina Opalenica - Urząd Miejski w Opalenicy
Partner prywatny ENGIE Services Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Opalenica, Dakowy Mokre, Wojnowice
Województwo Wielkopolskie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 23-10-2015r.
Data podpisania umowy 30-09-2016
Data zamknięcia finansowego 30-09-2016
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 19-07-2030
Okres umowy (miesiące) 168
Okres umowy (lata) 14 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 11 500 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Wkładem własnym gminy jest przygotowany wstępny projekt inwestycji, obszar projektowania rozwiązań technicznych i technologicznych. Partner prywatny opracowuje dokumentację projektową, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w której zawrze proponowane przez siebie rozwiązania techniczne i technologiczne, mające umożliwić osiągnięcie efektu energetycznego w postaci oszczędności. Ponadto partner prywatny wykonuje prace termomodernizacyjne i około termomodernizacyjne, ponosząc ich koszty. 100% nakładów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych ponosi Partner Prywatny. Wartość nominalna nakładów inwestycyjnych to 11 500 000 zł, a eksploatacyjnych 3 900 000 zł.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko udostępnienia składników majątkowych (lokali) objętych przedsięwzięciem. Ryzyko popytu na lokale objęte przedsięwzięciem. Ryzyko legislacyjne (w części).
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko zaprojektowania, budowy (w tym również ryzyko archeologiczne) i utrzymania (zarządzania energią z gwarancją oszczędności). Konieczność sfinansowania całości robót.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Partner prywatny wykonuje prace termomodernizacyjne, ponosząc ich koszty. Po dokonaniu odbioru prac i rozpoczęciu etapu użytkowania obiektów, monitorowania i zarządzania w nich energią, partner prywatny zobowiązany jest do utrzymywania efektów energetycznych, czyli oszczędności, na co najmniej zadeklarowanym w ofercie poziomie, pod rygorem kar umownych. Część wynagrodzenia finansowana będzie z wypracowanych oszczędności. Wynagrodzenie partnera płatne będzie w ramach ratalnych transz, zgodnie z harmonogramem spłat.
Kontakt do instytucji E-mail: info@opalenica.pl
Tel.: 61 447 72 70