Przejdź do treści
Strona główna

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dębe Wielkie.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dębe Wielkie.
Syntetyczny opis projektu Partner prywatny jest odpowiedzialny za wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz realizację niezbędnych działań modernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dębe Wielkie, mających na celu zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w tych budynkach oraz utrzymanie obiektów i zarządzanie źródłami energii w zakresie niezbędnym dla zachowania określonego efektu ekologicznego przez cały okres obowiązywania umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Dębe Wielkie
Partner prywatny Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żupnicza 11 oraz Siemens Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żupnicza 11
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Dębe Wielkie
Województwo Mazowieckie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 01-08-2013r.
Data podpisania umowy 19-01-2015
Data zamknięcia finansowego 19-01-2015
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 19-06-2030
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 10 922 401,66 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Partner prywatny ponosi koszty robót budowlanych, wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami oraz utrzymuje inwestycję w okresie umownym. Koszty związane z audytami energetycznymi budynków objętych zakresem termomodernizacji w wysokości 50 000 PLN ponosi podmiot publiczny (jest to wkład własny podmiotu publicznego w realizację przedsięwzięcia). Ponadto w ramach wynagrodzenia podmiot publiczny refunduje całość kosztów inwestycyjnych (10 922 401,66 zł brutto) i eksploatacyjnych (793 290,96 zł brutto) poniesionych przez partnera prywatnego. Brak danych dotyczących struktury finansowania po stronie prywatnej.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 2922206.16
Program, z którego pochodzą środki RPO WM 2014-2020 Działanie 4.2.
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko występujące po stronie partnera publicznego: Ryzyko zmian cen energii; Ryzyko związane ze zmianą sposobu użytkowania obiektów objętych zakresem przedsięwzięcia; Ryzyko polityczne; Ryzyko związane z wniesieniem wkładu własnego.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko występujące po stronie partnera prywatnego: Ryzyka związane z projektowaniem; Ryzyka związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych; Ryzyka związane ze sfinansowania przedsięwzięcia; Ryzyko należytego i terminowego przeprowadzenia termomodernizacji; Ryzyka związane z dostępnością materiałów, podwykonawców i usług; Ryzyko wzrostu kosztów materiałów, dostaw i usług; Ryzyko zapewnienia gwarantowanego poziomu oszczędności; Ryzyka związane z prawidłowym zarządzaniem energią w obiektach oraz z utrzymaniem sprawności technicznej zainstalowanych urządzeń; Ryzyka związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania energią.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie dla partnera prywatnego będzie stanowić opłata za dostępność wypłacana przez podmiot publiczny zgodnie z harmonogramem określonym w umowie o ppp. Środki na zapłatę wynagrodzenia będą pochodzić z oszczędności wygenerowanych w związku z przeprowadzoną termomodernizacją.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@debewielkie.pl
Tel.: 25 756 47 00