Przejdź do treści
Strona główna

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Bytomiu.

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Bytomiu.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz realizacja niezbędnych działań modernizacyjnych w budynkach placówek oświatowych w Bytomiu, mających na celu zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w tych budynkach, oraz utrzymanie obiektów i zarządzanie źródłami energii w zakresie niezbędnym dla zachowania określonego efektu ekologicznego przez cały okres obowiązywania umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Bytom
Partner prywatny Konsorcjum: Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Finance (Warszawa ul. Żupnicza 11)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Bytom
Województwo Śląskie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 13-12-2012r.
Data podpisania umowy 30-06-2014
Data zamknięcia finansowego 30-06-2014
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 28-09-2030
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 46 873 256,86 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Partner prywatny finansuje realizację całości przedsięwzięcia na etapie inwestycyjnym (przy uwzględnieniu wkładu własnego podmiotu publicznego w kwocie 60 tys. zł na wykonanie audytów energetycznych obiektów). Brak danych dotyczących struktury finansowania po stronie prywatnej. Podmiot publiczny refunduje na etapie eksploatacji całość kosztów inwestycyjnych (46.873.256,86 zł brutto) i eksploatacyjnych (2.665.485,36 zł brutto) poniesionych przez partnera prywatnego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko występujące po stronie partnera publicznego: Ryzyko zmian cen energii; Ryzyko związane ze zmianą sposobu użytkowania obiektów objętych zakresem przedsięwzięcia; Ryzyko polityczne; Ryzyko związane z wniesieniem wkładu własnego; Ryzyko geologiczne i takie, które jest związane ze szkodami górniczymi; Ryzyko związane z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w celu wywiązania się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia; Ryzyko związane ze skutkami aktów wandalizmu i kradzieży w obiektach; Ryzyko nieuzgodnionej z partnerem prywatnym samodzielnej ingerencji w system zarządzania energią.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko występujące po stronie partnera prywatnego: Ryzyka związane z projektowaniem; Ryzyka związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych; Ryzyka związane ze sfinansowaniem przedsięwzięcia; Ryzyko należytego i terminowego przeprowadzenia termomodernizacji; Ryzyka związane z dostępnością materiałów, podwykonawców i usług; Ryzyko wzrostu kosztów materiałów, dostaw i usług; Ryzyko zapewnienia gwarantowanego poziomu oszczędności: w zużyciu energii cieplnej – 28,462 GJ w skali roku, w zużyciu energii elektrycznej – 195,3 kW w skali roku; Ryzyka związane z prawidłowym zarządzaniem energią w obiektach oraz z utrzymaniem sprawności technicznej zainstalowanych urządzeń; Ryzyka związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania energią.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodzić w całości od podmiotu publicznego, w ramach cyklicznych płatności dokonywanych zgodnie z określonym w ofercie i umowie harmonogramem. Środki na zapłatę wynagrodzenia będą pochodzić z oszczędności wygenerowanych w związku z przeprowadzoną termomodernizacją. W wypadku nieuzyskania zagwarantowanych w ofercie oszczędności, wynagrodzenie partnera prywatnego w danym roku rozliczeniowym zostanie pomniejszone o kwotę stanowiącą iloczyn zwiększonego zużycia w giga-dżulach i stawki za giga-dżula w momencie wyliczania oszczędności. Kwota zostanie wyegzekwowana na podstawie noty obciążeniowej z możliwością potrącenia kwoty niedoboru z raty wynagrodzenia partnera prywatnego za etap utrzymania.
Kontakt do instytucji E-mail: ke@um.bytom.pl
Tel.: 32 77 98 596