Przejdź do treści
Strona główna

Systemowa modernizacja obiektów przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w gminach: Wiązowna, Zakręt, Glinianka.

Systemowa modernizacja obiektów przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w gminach: Wiązowna, Zakręt, Glinianka.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem Przedsięwzięcia jest przeprowadzenie termomodernizacji oraz zarządzanie gospodarką energetyczną w budynkach użyteczności publicznej podległych Gminie Wiązowna. Przedsięwzięcie realizowane będzie na podstawie przepisów ustawy z 19.12.2008 o partnerstwie publiczno-prywatnym i będzie oparte na podziale zadań i ryzyk pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Wiązowna
Partner prywatny Konsorcjum firm: 1. Siemens Sp. z o. o., 2. Siemens Finance Sp. z o .o.. 3. Warbud S.A., 4. Warbud PPP6 Sp. z o. o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Wiązowna, Zakręt, Glinianka, Wola Ducka
Województwo Mazowieckie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 01-10-2015r.
Data podpisania umowy 01-03-2017
Data zamknięcia finansowego 01-03-2017
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 01-10-2033
Okres umowy (miesiące) 199
Okres umowy (lata) 16 lat 7 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 47 905 904,70 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie zasadniczo spoczywa na stronie prywatnej. Gmina w ramach realizacji projektu wniesie środki pieniężne, pomniejszające wynagrodzenie Partnera. Udział dofinansowania z UE: 4 205 593,77 zł
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 4227482.4
Program, z którego pochodzą środki RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Podmiot publiczny ponosi ryzyka związane z warunkami geologicznymi, geotechnicznymi i hydrologicznymi; odkryciami archeologicznymi; procesem odbiorów na Etapie Robót; zmianą celów politycznych; wystąpieniem zmian w przepisach prawa mających wpływ na realizację przedsięwzięcia; wystąpieniem siły wyższej; protestami organizacji społecznych lub strajkami; aktami wandalizmu oraz niewłaściwym użytkowaniem; ryzyka związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, zezwoleń, decyzji, koncesji, licencji lub certyfikatów etc. (decyzji administracyjnych) w zakresie w jakim wyłączona jest w tym zakresie odpowiedzialność Partnera Prywatnego; zapłatą wynagrodzenia Partnerowi Prywatnemu oraz wniesieniem wkładu własnego; zmianą stawek podatków, opłat, cen wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz oleju opałowego; zmianą przeznaczenia/sposobu użytkowania obiektów lub ich części; normalnego zużycia lub innego uszkodzenia instalacji, systemów i urządzeń z przyczyn nie leżących po stronie Partnera Prywatnego; zmianą dostawcy Internetu i kosztami nowej konfiguracji urządzeń zamontowanych przez Partnera w ramach Umowy; utrzymaniem obiektów w należytym stanie technicznym w zakresie nieprzypisanym Parterowi Prywatnemu; prowadzeniem uzgodnień z gestorami sieci.
Ryzyka po stronie prywatnej Partner Prywatny ponosi ryzyka związane z opóźnieniem w zakończeniu Etapu Robót z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego; wystąpieniem niezgodności z warunkami dotyczącymi standardów wykonania robót budowlanych w PFU i dokumentacji projektowej; wzrostem cen materiałów, usług, robocizny; prowadzeniem sporów z podmiotami trzecimi spowodowanymi własnymi zaniedbaniami lub deliktami; wypadkami; brakiem zasobów ludzkich i materialnych; wystąpieniem wad fizycznych lub prawnych w okresie gwarancji i rękojmi zmniejszających wartość lub użyteczność urządzeń, instalacji zamontowanych w obiektach przez Partnera Prywatnego w związku z realizacją robót termomodernizacyjnych i budowlanych; wystąpieniem wad w dokumentacji projektowej, z wyłączeniem dokumentacji przekazanej przez Podmiot Publiczny; wystąpieniem opóźnień w realizacji obowiązków na Etapie Robót z winy Partnera Prywatnego; naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich w trakcie lub w wyniku realizacji Umowy; udziałem podwykonawców; niemożliwością uzyskania lub przedłużania lub opóźnieniami w wydawaniu pozwoleń, zezwoleń, decyzji, koncesji, licencji lub certyfikatów (decyzji administracyjnych), z przyczyn zawinionych jedynie przez Partnera Prywatnego, brakiem lub utratą finansowania, niemożliwością zapewnienia standardów dostępności obiektów o jakości i standardach określonych Umową w tym zapewnienia gwarantowanych oszczędności i/lub deklarowanego zużycia z przyczyn lezących po stronie Partnera Prywatnego; niezgodnym z treścią Umowy utrzymaniem technicznym obiektów, z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego; brakiem zgodności realizacji przedsięwzięcia z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz polskimi normami; wzrostem kosztów utrzymania technicznego obiektów oraz obsługi systemu zarządzania energią w zakresie, w jakim obowiązek ten spoczywa na Partnerze Prywatnym; brakiem zasobów ludzkich i materialnych; uszkodzeniem instalacji, systemów i urządzeń zainstalowanych przez Partnera Prywatnego w obiektach, w okresie gwarancji i rękojmi, a w przypadku systemu zarządzania energią w całym okresie realizacji Umowy z wyłączeniem uszkodzeń wynikających z wystąpienia siły wyższej; aktów wandalizmu i niewłaściwego użytkowania obiektów.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie partnera prywatnego ma charakter „opłaty za dostępność” składającej się z zapewnienia przez wykonawcę odpowiedniego standardu usług w znaczeniu techniczno-technologicznym, a także odpowiedniej ich ilości i jakości. Gmina w ramach realizacji projektu wniesie środki pieniężne, pomniejszające wynagrodzenie Partnera również z udziałem dofinansowania.
Kontakt do instytucji E-mail: urzad@wiazowna.pl
Tel.: 22 512 58 60