Przejdź do treści
Strona główna

Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP

Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy/Partnera Prywatnego odpowiedzialnego za realizację Przedsięwzięcia obejmującego zapewnienie przez Partnera Prywatnego Finansowania, a także Wykonanie Dokumentacji Projektowej, uzyskanie niezbędnych Decyzji Administracyjnych, wykonanie Robót Budowlanych oraz świadczenie usług Zarządzania Systemem Sterowania i Utrzymania Technicznego w celu zapewnienia Dostępności Infrastruktury oświetleniowej i uzyskania Oszczędności Energii, w zamian za Wynagrodzenie płatne przez Zamawiającego/Podmiot Publiczny w terminach i na zasadach określonych w Umowie.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Wiązowna
Partner prywatny ECM ENERGIA S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Wiązowna
Województwo Mazowieckie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 20-06-2022r.
Data podpisania umowy 27-09-2022
Data zamknięcia finansowego Brak danych
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 31-03-2034
Okres umowy (miesiące) 138
Okres umowy (lata) 11 lat i 6 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 22 903 316,35 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Wkład własny partnera prywatnego
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej 1.ryzyka polityczne - w przypadku zmiany celów politycznych Podmiotu Publicznego skutkujących zaprzestaniem realizacji Umowy lub odstąpieniem od Umowy; 2. ryzyko zmiany Przepisów Prawa; 3. ryzyko związane z usuwaniem Usterek i Awarii w ciągu danego Roku Rozliczeniowego.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyka na Etapie Robót: 1. ryzyka związane z wystąpieniem zwłoki w realizacji obowiązków na Etapie Robót; 2. ryzyka związane ze wzrostem kosztów wykonania Prac Projektowych lub Robót Budowlanych; 3. ryzyka związane z prowadzeniem sporów z podmiotami trzecimi spowodowanymi własnymi działaniami (naruszeniami, zaniedbaniami lub deliktami); 4.ryzyka związane z wypadkami; 5. ryzyka związane z brakiem zasobów ludzkich i materialnych - w przypadku niezapewnienia przez Partnera Prywatnego zasobów ludzkich lub materialnych, powodujących nierozpoczęcie lub zaprzestanie realizacji obowiązków określonych w Umowie; 6. ryzyka związane z wystąpieniem Wad Istotnych w Dokumentacji Projektowej; 7. ryzyka związane z brakiem możliwości uzyskania lub przedłużania lub opóźnieniami w wydawaniu Decyzji Administracyjnych z powodu błędów w składanych wnioskach lub załączonej do nich dokumentacji oraz przyczyn zawinionych przez Partnera Prywatnego; 8. ryzyka związane z utratą Finansowania; 9. ryzyka związane z warunkami geologicznymi, geotechnicznymi i hydrologicznymi; 10. ryzyka związane z warunkami meteorologicznymi; 11. ryzyka związane z uszkodzeniami Infrastruktury Oświetleniowej w tym infrastruktury elektroenergetycznej, kradzieżami na Terenie Budowy; 12. ryzyka związane z prowadzeniem uzgodnień z gestorami sieci; 13. ryzyka związane z podwykonawcami; 14. ryzyka związane z likwidacją infrastruktury elektroenergetycznej; 15. ryzyko uzyskania na rzecz Podmiotu Publicznego prawa do dysponowania gruntem w nieruchomościach prywatnych na cele budowlane i eksploatacyjne, o ile będzie to niezbędne. Ryzyka na Etapie Utrzymania i Zarządzania: 1. ryzyka związane z niemożliwością zapewnienia Dostępności Infrastruktury Oświetleniowej, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie; 2. ryzyka związane z nieosiągnięciem Oszczędności Energii na poziomie wskazanym w Ofercie; 3. ryzyka związane z niezgodnym z treścią Umowy Utrzymaniem Technicznym i Zarządzaniem Systemem Sterowania, z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego; 4. ryzyka związane ze wzrostem kosztów Utrzymania Technicznego oraz obsługi Systemu Sterowania w zakresie, w jakim obowiązek ten spoczywa na Partnerze Prywatnym; 5. ryzyka związane z brakiem zasobów ludzkich i materialnych; 6. ryzyka związane z brakiem zgodności realizacji Przedsięwzięcia z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskimi Normami; 7. ryzyka związane z uszkodzeniem zainstalowanych przez Partnera Prywatnego instalacji, systemów i urządzeń, o ile odpowiedzialność z tego tytułu można przypisać Partnerowi Prywatnemu; 8. ryzyka związane z warunkami meteorologicznymi; 9. ryzyka związane z podwykonawcami; 10. ryzyka związane ze zmianami technologicznymi; 11. ryzyko wymiany połamanych lub uszkodzonych słupów (będących własnością Podmiotu Publicznego) w skutek działania osób trzecich lub Siły Wyższej; 12. ryzyko związane z poniesieniem kosztów powstałych w wyniku wcześniejszej spłaty Wynagrodzenia za Etap Robót.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Brak danych
Kontakt do instytucji E-mail: urzad@wiazowna.pl
Tel.: 225125800