Przejdź do treści
Strona główna

System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania.

System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem Umowy PPP jest Zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie kompletnej Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK– teren Miasta Poznań).
Podmiot publiczny Miasto Poznań
Partner prywatny PreZero Zielona Energia Sp. z o.o. (dawniej: SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o., SITA Zielona Energia Sp. z o.o.,) ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Poznań
Województwo Wielkopolskie
Sektor Gospodarka odpadami
Data wszczęcia postępowania 04-04-2011r.
Data podpisania umowy 08-04-2013
Data zamknięcia finansowego 08-04-2013
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 30-01-2042
Okres umowy (miesiące) 345
Okres umowy (lata) 28 lat 9 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 782 784 955,00 zł
Przedział wartości projektu Największe (>500 mln)
Źródła finansowania projektu Projekt jest realizowany w formule hybrydowej. Dotacja z Funduszu Spójności przekazana do Partnera Prywatnego stanowi wkład Miasta w projekt: 324 039 167,53 zł. Pozostałe środki na inwestycję pochodzą ze środków własnych Partnera Prywatnego, pożyczek od udziałowców oraz kredytu bankowego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 330 188 978,26
Program, z którego pochodzą środki Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Podmiot publiczny bierze na siebie ryzyko popytu - ponosi odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej wielkości strumienia odpadów. Ponadto podmiot publiczny odpowiada za prawidłowe rozliczenie umowy o dofinansowanie i zapłatę części wynagrodzenia (wkładu) związaną z refundacją otrzymaną z Funduszu Spójności.
Ryzyka po stronie prywatnej Partner prywatny ponosi ryzyko budowy i dostępności, oraz ryzyko popytu na energię sprzedawaną w ramach funkcjonowania przedsięwzięcia. Część wynagrodzenia związana z wybudowaniem instalacji płatna będzie bezpośrednio z budżetu podmiotu publicznego (przekazanie dotacji UE).
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem partnera prywatnego jest comiesięczna płatność (opłata za dostępność) podmiotu publicznego (z wyłączeniem fazy budowy), uwzględniająca dochody partnera prywatnego związane z eksploatacją ITPOK, m. in. ze sprzedaży energii cieplnej i elektrycznej oraz z odzysku metali.
Kontakt do instytucji E-mail: gk@um.poznan.pl
Tel.: 61 878 55 41