Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług związanych z działalnością zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Smołdzino.

Świadczenie usług związanych z działalnością zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Smołdzino.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Smołdzino poprzez: zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną; utrzymanie i eksploatację zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię. Ponadto prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz uzgodnione z koncesjodawcą inwestycje w środki trwałe, poprawiające jakość świadczonych usług, oraz prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców i innych podmiotów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Smołdzino
Partner prywatny Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Smołdzino
Województwo Pomorskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 17-08-2011r.
Data podpisania umowy 15-09-2011
Data zamknięcia finansowego 15-09-2011
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 09-09-2012
Okres umowy (miesiące) 12
Okres umowy (lata) 1 rok
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 654 200,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowane – 100% przez koncesjonariusza (spoczywa na nim zarządzanie, utrzymanie), w zamian za to pobiera opłaty od konsumentów usług świadczonych w ramach przedsięwzięcia.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy koncesji. Ryzyko regulacyjne i prawne związane z możliwością świadczenia usług będących przedmiotem umowy przez koncesjonariusza.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu i utrzymania przedmiotu koncesji, do obowiązków koncesjonariusza należy: utrzymanie, eksploatacja i zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną oraz zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni, prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz prowadzenie bieżącej obsługi. Wynagrodzenie partnera prywatnego stanowią opłaty od odbiorców usług świadczonych w ramach umowy koncesji.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie partnera prywatnego stanowią opłaty od odbiorców usług świadczonych w ramach umowy koncesji.
Kontakt do instytucji E-mail: wojt@smoldzino.com.pl
Tel.: 59 811 72 15