Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na części terenu Gminy Osina (Nowogard).

Świadczenie usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na części terenu Gminy Osina (Nowogard).
Syntetyczny opis projektu W ramach projektu Koncesjonariusz zobowiązany będzie do prowadzenia eksploatacji oddanego w dzierżawę systemu kanalizacji w miejscowości Węgorza i Redostowo z przesyłem do kanalizacji w Kikorzu.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Osina
Partner prywatny Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Węgorza, Redestowo, Kikorze
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 25-03-2015r.
Data podpisania umowy 01-10-2015
Data zamknięcia finansowego 01-10-2015
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 04-09-2020
Okres umowy (miesiące) 60
Okres umowy (lata) 5 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 150 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie zakłada zaangażowanie partnera prywatnego na etapie realizacji inwestycji jak i jej eksploatacji. 100% nakładów eksploatacyjnych ponosi Partner Prywatny. Wartość nominalna nakładów eksploatacyjnych to nie więcej niż 150 000,00 zł (30 tyś * 5 lat). Są one finansowane z opłat od właścicieli nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacyjnej.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Udostępnienie infrastruktury, która ma być przedmiotem ppp. Ryzyko regulacyjne w zakresie zasad świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i usług kanalizacyjnych.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu oraz związane z eksploatacją i utrzymaniem sieci w celu świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osina zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i lokalnego. Koncesjonariusz zobowiązany będzie do prowadzenia eksploatacji oddanego w dzierżawę systemu kanalizacji w miejscowości Węgorza i Redostowo z przesyłem do kanalizacji w Kikorzu a w szczególności: jego czyszczenia, utrzymania w ciągłej drożności, prowadzenia nadzoru nad jakością wprowadzanych ścieków do kanalizacji, wydawaniu warunków technicznych przyłączenia nowym odbiorcom, poprawnej eksploatacji istniejących przepompowni i zamontowanych w nich pomp, prowadzenia konserwacji i napraw oraz badań ochronnych urządzeń, obsługa monitoringu przepompowni, dokonywanie rozliczeń odbiorców z ilości odprowadzanych ścieków i ich obsługa w systemie inkasenckim wraz ze ściąganiem należności, podpisanie umowy z odbiorcami przyłączonymi do tego systemu kanalizacji sanitarnej - podpisanie umowy z Gminą Osina na hurtowy zrzut ścieków z tego systemu do kanalizacji w Kikorzu.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem koncesjonariusza jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu koncesji.
Kontakt do instytucji E-mail: ug@osina.pl
Tel.: 91 39 10 390