Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Szczytno.

Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Szczytno.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Szczytno poprzez zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną, utrzymanie i eksploatacja urządzeń, budowli i sieci służących do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców oraz innych podmiotów mających przyłącza do systemu na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Szczytnie
Partner prywatny Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji AQUA Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Szczytno
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 25-04-2013r.
Data podpisania umowy 31-10-2013
Data zamknięcia finansowego 31-10-2013
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 21-10-2015
Okres umowy (miesiące) 24
Okres umowy (lata) 2 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 14 912 233,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Środki finansowe pozyskane przez Koncesjonariusza (własne lub skredytowane).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Po stronie koncesjodawcy jest zapewnienie dzierżawy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
Ryzyka po stronie prywatnej Wszelkie ryzyka wykonywania przedmiotu koncesji dotyczące dostępności i popytu są po stronie koncesjonariusza.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wyłącznie prawo do wykonywania przedmiotu koncesji, w tym pobierania pożytków (opłat od odbiorców usług), pomniejszone o czynsz dzierżawny należny Koncesjodawcy.
Kontakt do instytucji E-mail: um@um.szczytno.pl
Tel.: 89 624 72 00