Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną na części terenu Gminy Bisztynek.

Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną na części terenu Gminy Bisztynek.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki energetycznej poprzez: 1) zarządzanie siecią wodno-kanalizacyjną w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, 2) zarządzanie siecią ciepłowniczą w zakresie wytwarzania i dostarczania energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, 3) utrzymanie i eksploatację sieci, budowli i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych, w tym także wykonywanie niezbędnych remontów, 4) koncesjonariusz przy wykorzystaniu sieci, budowli i urządzeń stanowiących własność Gminy Bisztynek będzie świadczył usługi związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków oraz produkcją i dostarczeniem na rzecz odbiorców energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w ramach swojej działalności
Podmiot publiczny Gmina Bisztynek - Urząd Miejski w Bisztynku
Partner prywatny Spółdzielnia Mieszkaniowa Sątopy-Samulewo 25
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Bisztynek
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 24-05-2013r.
Data podpisania umowy 28-06-2013
Data zamknięcia finansowego 28-06-2013
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 30-06-2014
Okres umowy (miesiące) 12
Okres umowy (lata) 1 rok
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 802 400,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Środki finansowe pozyskane przez Koncesjonariusza (własne lub skredytowane)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Dzierżawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
Ryzyka po stronie prywatnej Wszelkie ryzyka związane z dostępnością i popytem wykonywania przedmiotu koncesji będzie ponosił Koncesjonariusz
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wpływy z wynagrodzenia otrzymywanego od odbiorców za produkcję, przesył i dostawę wody i energii cieplnej oraz odprowadzenie ścieków za pomocą odpowiedniej sieci (pomniejszone o czynsz dzierżawny) ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@bisztynek.pl
Tel.: 89 521 64 00