Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną na części terenu Gminy Bisztynek.

Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną na części terenu Gminy Bisztynek.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki energetycznej poprzez: 1) zarządzanie siecią wodno-kanalizacyjną w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, 2) zarządzanie siecią ciepłowniczą w zakresie wytwarzania i dostarczania energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, 3) utrzymanie i eksploatację sieci, budowli i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych, w tym także wykonywanie niezbędnych remontów.
Podmiot publiczny Gmina Bisztynek - Urząd Miejski w Bisztynku
Partner prywatny Spółdzielnia Mieszkaniowa Sątopy-Samulewo 25
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Bisztynek
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 03-04-2014r.
Data podpisania umowy 30-06-2014
Data zamknięcia finansowego 30-06-2014
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 04-06-2019
Okres umowy (miesiące) 60
Okres umowy (lata) 5 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 5 618 517,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Źródłem finansowania inwestycji są środki finansowe pozyskane przez koncesjonariusza (kapitał własny lub inne instrumenty dłużne), które przeznaczane są na wydatki eksploatacyjne związane z realizacją przedmiotu przedsięwzięcia.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Dzierżawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
Ryzyka po stronie prywatnej Wszelkie ryzyka związane z dostępnością i popytem wykonywania przedmiotu koncesji będzie ponosił koncesjonariusz.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Prawo do pobierania wynagrodzenia bezpośrednio od odbiorców usług wodnych i kanalizacyjnych zgodnie z taryfą.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@bisztynek.pl
Tel.: 89 521 64 00