Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Subkowy

Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Subkowy
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków mieszkańców gminy poprzez zarządzanie siecią wodociagowo-kanalizacyjną oraz utrzymanie i eksploatację sieci, budowli i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Podmiot publiczny Gmina Subkowy
Partner prywatny Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach, ul. Wodna 2, 83-120 Subkowy
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Subkowy
Województwo Pomorskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 24-05-2019r.
Data podpisania umowy 30-08-2019
Data zamknięcia finansowego 30-08-2019
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-08-2023
Okres umowy (miesiące) 48
Okres umowy (lata) 4 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 4 428 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie zapewnia koncesjonariusz
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem majątku zdolnego do realizacji umowy, ryzyko regulacyjne i prawne związane z możliwością świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, ryzyko utrzymania określonej jakości wody i odprowadzanych ścieków.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko finansowania bieżącej działalności, odpowiedzialności za ciągłość świadczenia usług, ponoszenia kosztów konserwacji, modernizacji i wymiany eksploatowanych urządzeń i obiektów
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Koncesjonariuszowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu pobierania pożytków za dostarczona wodę i odebrane ścieki, w tym zwindykowane należności.
Kontakt do instytucji E-mail: urzad@subkowy.pl
Tel.: 58 536 85 01