Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług w zakresie obsługi wydawniczej i obsługi sprzedaży NOWEJ ENCYKLOPEDII SĄDECKIEJ w Nowym Sączu.

Świadczenie usług w zakresie obsługi wydawniczej i obsługi sprzedaży NOWEJ ENCYKLOPEDII SĄDECKIEJ w Nowym Sączu.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie usług w zakresie obsługi wydawniczej, jak również sprzedaż i obsługa sprzedaży publikacji o nazwie NOWA ENCYKLOPEDIA SĄDECKA, w tym skład, druk, kolportaż wydania papierowego (nakład 1000 egz.) oraz przygotowanie wydania elektronicznego.
Podmiot publiczny Miasto Nowy Sącz - Urząd Miasta Nowego Sącza
Partner prywatny Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski, Nowy Sącz
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Nowy Sącz
Województwo Małopolskie
Sektor Inne
Data wszczęcia postępowania 07-04-2017r.
Data podpisania umowy 12-05-2017
Data zamknięcia finansowego 12-05-2017
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 01-12-2017
Okres umowy (miesiące) 24
Okres umowy (lata) 2 lata od daty dostarczenia nakładu encyklopedii do UM Nowy Sącz lub do czasu wyczerpania nakładu sprzedawanego przez koncesjonariusza, o ile nastąpiłoby to wcześniej.
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 150 950,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Środki pozyskane przez partnera prywatnego (własne lub kredyt).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Brak danych
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu i podaży na 550 egz. Publikacji przekazanych Koncesjonariuszowi do komercyjnego obrotu poprzez sprzedaż i dystrybucję.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Koncesjonariusz otrzyma płatność w wysokości ceny ofertowej oraz zatrzyma w całości wpływy z sprzedaży 550 egzemplarzy publikacji (z 1000 nakładu).
Kontakt do instytucji E-mail: zzp@nowysacz.pl
Tel.: 18 448 66 00