Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług w zakresie administrowania obiektem Wioska Kulinarna w Podcierniu.

Świadczenie usług w zakresie administrowania obiektem Wioska Kulinarna w Podcierniu.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest efektywne administrowanie obiektem powstałym w wyniku realizacji projektu Wioska Kulinarna w Podcierniu z zastrzeżeniem braku możliwości zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia powstałego w wyniku realizacji projektu obiektu, zachowania wszelkich wskaźników realizacji projektu oraz wypełniania wszelkich założeń projektu.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Cegłów
Partner prywatny Bags Sadoch & Gąsior Spółka Jawna
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Cegłów
Województwo Mazowieckie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 25-09-2015r.
Data podpisania umowy 14-12-2015
Data zamknięcia finansowego 14-12-2015
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 08-12-2016
Okres umowy (miesiące) 12
Okres umowy (lata) 1 rok
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 53 400,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Przedmiot koncesji będzie realizowany przy zastosowaniu majątku powstałego w wyniku realizacji projektu Wioska Kulinarna w Podcierniu - utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów w ramach EFRR RPO Woj. Maz. 2007 - 2013. Koszty realizacji przedmiotu koncesji, tj. utrzymania, administrowania i zarządzania obiektem, organizacji imprez itp. ponosi koncesjonariusz.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia Brak danych
Program, z którego pochodzą środki RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Doradztwo (Tak/Nie) Brak danych
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem infrastruktury, która ma być przedmiotem ppp.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu, ryzyko utrzymania i eksploatacji infrastruktury. Dodatkowo, partner będzie zobowiązany wnosić opłaty tytułem eksploatacji przedmiotu koncesji. Ponadto partner prywatny winien jest wyrobić wskaźniki w zakresie organizacji spotkań oraz dotyczące promocji (infrastruktura powstała z dofinansowaniem ze środków unijnych).
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Koncesjonariusza będzie wyłącznie prawo do eksploatacji, w tym pobierania pożytków z przedmiotu koncesji oraz wynagrodzenie przekazywane co miesiąc przez Koncesjodawcę. Koncesjonariusz może udostępniać powierzchnię obiektu oraz czerpać dochody z przekazanego majątku, jednak prowadzenie zadań własnych nie objętych zakresem umowy nie może zakłócać wykonywania przedmiotu koncesji.
Kontakt do instytucji E-mail: wojt@ceglow.pl
Tel.: 25 759 11 90