Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług utrzymania i zarządzania infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej.

Świadczenie usług utrzymania i zarządzania infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem Koncesji jest świadczenie przez Koncesjonariusza kompleksowych Usług Utrzymania i Zarządzania całoroczną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną stoku Dębowca, w której skład wchodzą m.in.: kolej kanapowa, trasa narciarska, wyciąg narciarski dla dzieci, parking, park linowy, plac zabaw, siłownia na wolnym powietrzu, snowpark, itp. (wraz z infrastrukturą umożliwiającą publiczne korzystanie, np. system oświetlenia i naśnieżania, system kasowy, toalety, i inne) za wynagrodzeniem w postaci prawa do pobierania pożytków z wykonywania Przedmiotu Koncesji. 2.Koncesjonariusz będzie świadczył usługi objęte koncesją na rzecz Klientów w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Partner prywatny ZIAD Bielsko-Biała S.A
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Bielsko-Biała
Województwo Śląskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 02-12-2019r.
Data podpisania umowy 29-01-2020
Data zamknięcia finansowego 29-01-2020
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 30-09-2020
Okres umowy (miesiące) 1
Okres umowy (lata) 1 mies
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 1 127 809,08 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Infrastruktura wykorzystana do realizacji koncesji została uprzednio sfinansowana ze środków RPO Województwa Śląskiego. Natomiast operator wyłoniony w ramach koncesji nie jest zaangażowany w rozliczanie dotacji, a jego zadanie dotyczy zarządzania infrastrukturą na własne ryzyko ekonomiczne - w tym finansowanie bieżących działań.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej brak danych
Ryzyka po stronie prywatnej brak danych
Model wynagrodzenia Inny
Szczegóły wynagrodzenia 1. Wynagrodzeniem Koncesjonariusza będzie 1 . prawo do czerpania, o wartości nieprzekraczającej kwoty 1.004.809,08 zł brutto, pożytków z Infrastruktury, obejmujące w szczególności opłaty pobierane z tytułu najmu/dzierżawy/użytkowania Infrastruktury, ze sprzedaży biletów, opłaty parkingowe oraz inne dochody z prowadzonej przez Koncesjonariusza działalności gospodarczej z wykorzystaniem Infrastruktury, 2 płatność przekazywana przez Zamawiającego na pokrycie kosztów opłat za energię elektryczną, wodę oraz odprowadzanie ścieków, liczonych według wskazań urządzeń zamontowanych w pomieszczeniach i lokalach użytkowych Infrastruktury, przy czym wysokość w/w środków przekazanych przez Zamawiającego na rzecz Koncesjonariusza, nie może przekroczyć w całym okresie obowiązywania umowy kwoty 123.000,00 zł brutto (słownie sto dwadzieścia trzy tysiące złotych brutto . W przypadku, w którym koszty opłat za energię elektryczną, wodę oraz odprowadzanie ścieków przekroczą w/w kwotę Koncesjonariusz jest zobowiązany do ich pokrycia we własnym zakresie. 2. Koncesjonariusz zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT na rzecz Zamawiającego tytułem pokrycia kosztów usług, o których mowa w Punkcie 1 ppkt. 2 . Podstawą do wystawiania faktur na rzez Zamawiającego będą faktury wystawione przez dostawców przedmiotowych usług, a ich kopie będą stanowić załącznik do faktury. Łączna wartość faktur wystawionych przez Koncesjonariusza na rzecz Zamawiającego, w całym okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty wskazanej w Punkcie 1 ppkt. 2 . 3. Wynagrodzeniem Zamawiającego z tytułu usług udostępnienia Infrastruktury celem realizacji Przedmiotu Umowy będą usługi utrzymania i zarządzania Infrastrukturą, świadczone przez Koncesjonariusza, skalkulowane na podstawie ponoszonych kosztów lub wartości rynkowej tożsamych usług o wartości nieprzekraczającej kwoty 1.004.809,08 zł brutto. 4. Zamawiający (lub jego jednostka organizacyjna jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości za działki nr 2604/3, 2604/6, 91/5, 91/7, 77/27, 77/24, 129/27, 2571/108, 1 oraz czynszu dzierżawnego, a także innych opłat wynikających z zawartych umów dzierżawy działek nr 120/9, 129/11, 2571/108 oraz 1. 5. Koncesjonariusz zobowiązuje się do niepodnoszenia wysokości opłat podanych w Ofercie przez cały okres obowiązywania umowy 1 . Maksymalna cena karnetu normalnego dla klienta indywidualnego a . Opłaty za wyjazd koleją linową kanapową - w sezonie zimowym, gdy trasa narciarska przy kolei jest czynna Karnet 10 przejazdów 36,00 zł brutto Karnet czasowy 4 h 53,00 zł brutto Karnet czasowy 2 h 38,00 zł brutto b . Opłaty za wyjazd wyciągiem orczykowym dla dzieci - w sezonie zimowym, gdy trasa narciarska przy wyciągu dla dzieci jest czynna Karnet 10 przejazdów 18,00 zł brutto Karnet czasowy 4 h 30,00 zł brutto Karnet czasowy 2 h 22,00 zł brutto c . Opłaty za korzystanie z parku linowego Karnet na 2 trasy 28,00 zł brutto Karnet na 3 trasy 38,00 zł brutto 2 . Maksymalna cena karnetu dla grupy minimum 10 osób a . Opłaty za wyjazd koleją linową kanapową - w sezonie zimowym, gdy trasa narciarska przy kolei jest czynna Karnet 10 przejazdów 30,00 zł brutto Karnet czasowy 4 h 45,00 zł brutto Karnet czasowy 2 h 33,00 zł brutto b . Opłaty za wyjazd wyciągiem orczykowym dla dzieci - w sezonie zimowym, gdy trasa narciarska przy wyciągu dla dzieci jest czynna Karnet 10 przejazdów 15,00 zł brutto Karnet czasowy 4 h 25,00 zł brutto Karnet czasowy 2 h 18,00 zł brutto c . Opłaty za korzystanie z parku linowego Karnet na 2 trasy 23,00 zł brutto Karnet na 3 trasy 33,00 zł brutto .
Kontakt do instytucji E-mail: podsiadlika@um.bielsko.pl
Tel.: 33 49 71 853