Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie w latach 2018-2020 usług publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na sieci komunikacyjnej obejmującej 24 linie komunikacyjne, poprzez wykonywanie regularnych przewozów osób w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej/liniach komunikacyjnych przy wykorzystaniu własnych środków transportu drogowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Strony zawarły aneks do umowy w zakresie czasu jej realizacji tj. na od dnia 1-01-2019 r. do 31-12-2020 r.
Podmiot publiczny Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Partner prywatny Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. (ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, 87-100 Toruń)
Rodzaj podmiotu publicznego Starostwo Powiatowe
Lokalizacja projektu Kędzierzyn-Koźle
Województwo Opolskie
Sektor Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania 04-11-2016r.
Data podpisania umowy 14-12-2017
Data zamknięcia finansowego 14-12-2017
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 31-12-2020
Okres umowy (miesiące) 36
Okres umowy (lata) 3 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 7 626 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Koncesjonariusz wykonuje usługi będące przedmiotem koncesji w oparciu o własne zasoby (tabor, personel, koszty eksploatacyjne), finansując je z pożytków z przedsięwzięcia
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z prawidłowym wyborem formy realizacji zadań publicznych (ryzyko polityczne) oraz ryzyko regulacji prawnych.
Ryzyka po stronie prywatnej Koncesjodawca nie dopuszcza innej formy wynagrodzenia dla koncesjonariusza, a koncesjonariusz ponosić będzie w całości koszty i ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Za wykonywanie przedmiotu koncesji będzie przysługiwać wynagrodzenie w postaci prawa do wykonywania usługi użyteczności publicznej na przedmiotowej linii komunikacyjnej, w tym pobierania pożytków za sprzedaż biletów i opłat dodatkowych oraz prawo do rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w wyniku stosowania ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym.
Kontakt do instytucji E-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
Tel.: 77 405 27 42