Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług polegających na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej

Świadczenie usług polegających na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem Koncesji jest świadczenie przez Koncesjonariusza kompleksowych Usług Utrzymania i Zarządzania całoroczną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną stoku Dębowca, w której skład wchodzą m.in. kolej kanapowa, trasa narciarska, wyciąg narciarski dla dzieci, parking, park linowy, plac zabaw, siłownia na wolnym powietrzu, snowpark, itp. wraz z infrastrukturą umożliwiającą publiczne korzystanie, np. system oświetlenia i naśnieżania, system kasowy, toalety, i inne za wynagrodzeniem w postaci prawa do pobierania pożytków z wykonywania Przedmiotu Koncesji.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Partner prywatny ZIAD Bielsko-Biała S.A
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Bielsko-Biała
Województwo Śląskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 21-07-2020r.
Data podpisania umowy 01-10-2020
Data zamknięcia finansowego 01-10-2020
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 30-09-2021
Okres umowy (miesiące) 12
Okres umowy (lata) 12 mies
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 2 191 358,54 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Infrastruktura wykorzystana do realizacji koncesji została uprzednio sfinansowana ze środków RPO Województwa Śląskiego. Natomiast operator wyłoniony w ramach koncesji nie jest zaangażowany w rozliczanie dotacji, a jego zadanie dotyczy zarządzania infrastrukturą na własne ryzyko ekonomiczne - w tym finansowanie bieżących działań.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej brak danych
Ryzyka po stronie prywatnej brak danych
Model wynagrodzenia Inny
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Koncesjonariusza będzie 12.2.1 prawo do czerpania, o wartości nieprzekraczającej kwoty 1 846 044,60 zł brutto słownie jeden milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery złote 60/100 brutto, pożytków z Infrastruktury, obejmujące w szczególności opłaty pobierane z tytułu najmu/dzierżawy/użytkowania Infrastruktury, ze sprzedaży biletów, opłaty parkingowe oraz inne dochody z prowadzonej przez Koncesjonariusza działalności gospodarczej z wykorzystaniem Infrastruktury, będące świadczeniem wzajemnym, wycenionym zgodnie z metodologią przyjętą dla wynagrodzenia, o którym mowa w Punkcie 12.4 12.2.2 płatność przekazywana przez Zamawiającego na pokrycie kosztów energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków oraz usług świadczonych przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego, przy czym wysokość płatności przekazanych przez Zamawiającego na rzecz Koncesjonariusza, nie może przekroczyć w całym okresie obowiązywania umowy kwoty 345 313,94 zł brutto słownie trzysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych 94/100 brutto. Koncesjonariusz zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT na rzecz Zamawiającego tytułem wynagrodzenia, o którym mowa w Punkcie 12.2., z zastrzeżeniem, że podstawą do wystawiania faktur z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w Punkcie 12.2.2. będą faktury wystawione przez dostawców przedmiotowych usług, a ich kopie będą stanowić załącznik do faktury. 12.4 Wynagrodzeniem Zamawiającego z tytułu usług udostępnienia Infrastruktury celem realizacji Przedmiotu Umowy będą usługi utrzymania i zarządzania Infrastrukturą, świadczone przez Koncesjonariusza, skalkulowane na podstawie ponoszonych kosztów lub wartości rynkowej tożsamych usług o wartości nieprzekraczającej kwoty 1 846 044,60 zł brutto łownie jeden milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery złote 60/100 brutto. Zamawiający lub jego jednostka organizacyjna jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości za działki nr 2604/3, 2604/6, 91/5, 91/7, 77/27, 77/24, 129/27, 2571/108, 1 oraz czynszu dzierżawnego, a także innych opłat wynikających z zawartych umów dzierżawy działek nr 120/9, 129/11, 2571/108 oraz 1. Koncesjonariusz zobowiązuje się do nie podnoszenia wysokości opłat podanych w Ofercie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Maksymalna cena karnetu normalnego dla klienta indywidualnego Opłaty za wyjazd koleją linową kanapową - w sezonie zimowym, gdy trasa narciarska przy kolei jest czynna - Karnet 10 przejazdów 40,00 zł brutto Karnet czasowy 4 h 57,00 zł brutto Karnet czasowy 2 h 42,00 zł brutto Opłaty za wyjazd wyciągiem orczykowym dla dzieci - w sezonie zimowym, gdy trasa narciarska przy wyciągu dla dzieci jest czynna - Karnet 10 przejazdów 20,00 zł brutto Karnet czasowy 4 h 32,00 zł brutto Karnet czasowy 2 h 24,00 zł brutto Opłaty za korzystanie z parku linowego - Karnet na 2 trasy 28,00 zł brutto Karnet na 3 trasy 38,00 zł brutto Maksymalna cena karnetu dla grupy minimum 10 osób Opłaty za wyjazd koleją linową kanapową - w sezonie zimowym, gdy trasa narciarska przy kolei jest czynna - Karnet 10 przejazdów 33,00 zł brutto Karnet czasowy 4 h 49,00 zł brutto Karnet czasowy 2 h 36,00 zł brutto Opłaty za wyjazd wyciągiem orczykowym dla dzieci - w sezonie zimowym, gdy trasa narciarska przy wyciągu dla dzieci jest czynna - Karnet 10 przejazdów 17,00 zł brutto Karnet czasowy 4 h 27,00 zł brutto Karnet czasowy 2 h 20,00 zł brutto Opłaty za korzystanie z parku linowego - Karnet na 2 trasy 23,00 zł brutto Karnet na 3 trasy 33,00 zł brutto
Kontakt do instytucji E-mail: zp@um.bielsko.pl
Tel.: 33 49 71 853