Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Halą Widowiskowo Sportową w Szczecinie.

Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Halą Widowiskowo Sportową w Szczecinie.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie przez Koncesjonariusza kompleksowych usług w zakresie organizacji, pozyskiwania i produkcji Imprez, zapewniających optymalne wykorzystanie potencjału niżej wymienionego Obiektu Koncesjodawcy oraz kreowanie i promowanie ich marki, a także w zakresie utrzymania i zarządzania Obiektem zgodnie z jego przeznaczeniem.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Szczecin
Partner prywatny KSO Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Szczecin
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 13-01-2014r.
Data podpisania umowy 03-07-2014
Data zamknięcia finansowego 03-07-2014
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 17-06-2017
Okres umowy (miesiące) 36
Okres umowy (lata) 3 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 8 944 530,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Koncesjonariusz pokrywa koszty świadczenia usług i eksploatacji obiektu z zasobów własnych i pożytków.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy ppp koncesji.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyka związane z dostępnością i popytem wykonywania przedmiotu koncesji będzie ponosił Koncesjonariusz. Koncesjonariusz będzie świadczył usługi objęte koncesją na rzecz osób trzecich w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Koncesjonariusza będzie wyłącznie prawo do wykonywania usług (przedmiotu koncesji), w tym pobierania pożytków. Koncesjodawca dopuszcza możliwość negocjacji składników wynagrodzenia Koncesjonariusza na dalszym etapie postępowania, tj. w trakcie prowadzonych z kandydatami negocjacji, na etapie poprzedzającym opracowanie Opisu Warunków Koncesji, jednakże nie może to prowadzić do przeniesienia zasadniczej części ryzyka ekonomicznego wykonywania koncesji na Koncesjodawcę. Koncesjodawca zakłada, iż na podstawie zawartej umowy koncesji będzie mu przysługiwało prawo do korzystania z Obiektu (jego części) w wymiarze określonym w umowie koncesji, bez ponoszenia z tego tytułu opłat na rzecz Koncesjonariusza, natomiast po przekroczeniu tego wymiaru, o ile Koncesjodawca zamierzał będzie korzystać z Obiektu - za opłatą zaoferowaną przez Koncesjonariusza w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu.
Kontakt do instytucji E-mail: sport@um.szczecin.pl
Tel.: 91 424 51 02