Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług odbudowy oraz wykorzystania statku Lubecki w Warszawie.

Świadczenie usług odbudowy oraz wykorzystania statku Lubecki w Warszawie.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest realizacja przedsięwzięcia polegającego w szczególności na odbudowie oraz wykorzystaniu statku pasażerskiego Lubecki do świadczenia usług pasażerskiego transportu wodnego śródlądowego, w tym także usług z zakresu edukacji, kultury, opieki nad zabytkami i promocji, pn. Pasażerska żegluga śródlądowa statkiem bocznokołowym Lubecki ex. Warmia.
Podmiot publiczny Miasto Stołeczne Warszawa
Partner prywatny Żegluga Pasażerska Rafał Hordejuk (51-173 Wrocław, ul. Falskiego 22)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 15-12-2010r.
Data podpisania umowy 03-04-2012
Data zamknięcia finansowego 03-04-2012
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 15-01-2027
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 7 500 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Do przedsięwzięcia m.st. Warszawa wniesie wkład własny w postaci kadłuba holownika bocznokołowego Lubecki oraz dokumentację projektową przebudowy statku zgodną z założeniami wypracowanymi w toku negocjacji z kandydatami. Partner prywatny może zażądać przeniesienia własności statku na siebie po okresie trwania umowy. Wkładem podmiotu prywatnego będzie pokrycie w całości nakładów inwestycyjnych poniesionych na statek w celu adaptacji go na potrzeby przedsięwzięcia zgodnie z dostarczoną przez m.st. Warszawy dokumentacją projektową.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem składnika majątkowego.
Ryzyka po stronie prywatnej Partner prywatny ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ciągłości świadczenia usług w ramach udzielonej koncesji (ryzyko dostępności).
Model wynagrodzenia Inny
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie partnera prywatnego pochodzi z przychodów z tytułu świadczenia usług na rzecz pasażerów (w szczególności ze sprzedaży biletów) oraz z prowadzonej z wykorzystaniem statku działalności dodatkowej, która przykładowo może obejmować działalność gastronomiczną na statku (bufet), imprezy komercyjne lub rejsy komercyjne statkiem, umieszczanie plansz reklamowych oraz dystrybucję materiałów reklamowych, a także sprzedaż pamiątek i wydawnictw edukacyjnych oraz popularnonaukowych związanych z Warszawą, Wisłą, żeglugą na Wiśle oraz statkiem Lubecki. Formą wynagrodzenia jest również przeniesienie własności statku będącego przedmiotem koncesji na partnera prywatnego po zakończeniu umowy koncesji.
Kontakt do instytucji E-mail: kontakt@zzw.waw.pl
Tel.: 22 277 42 00