Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na terenie Zielonej Góry.

Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na terenie Zielonej Góry.
Syntetyczny opis projektu Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet z wykorzystaniem częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, o numerach: 21, 22, 23 i 24, z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze koncesyjnym 08.2.
Podmiot publiczny Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska
Partner prywatny TERRA TELEKOM SP. Z O.O. (dawniej TERRA.NET.PL Tomasz Guzowski), ul. Poznańska 20C, 65-153 Zielona Góra
Rodzaj podmiotu publicznego Związek gmin
Lokalizacja projektu Zielona Góra
Województwo Lubuskie
Sektor Telekomunikacja
Data wszczęcia postępowania 20-03-2015r.
Data podpisania umowy 25-06-2015
Data zamknięcia finansowego 25-06-2015
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 07-02-2019
Okres umowy (miesiące) 90
Okres umowy (lata) 7 lat 6 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 20 000 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie przedmiotu koncesji zapewnia partner prywatny. Infrastruktura powierzona koncesjonariuszowi została sfinansowana przez zawarciem umowy o ppp i koncesjonariusz będzie płacił na rzecz koncesjodawcy stosowną opłatę, podobnie jak będzie regulował opłaty administracyjne związane z koncesją komunikacyjną.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem koncesjonariuszowi przedmiotu koncesji, w szczególności wywiązywania się przez koncesjonariusza z obowiązków wobec UKE (związanych z koncesją telekomunikacyjną).
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko utrzymania i zarządzania przedmiotem koncesji: Koncesjonariusz zobowiązany będzie do wykonania na swój koszt i ryzyko, jako inwestycji własnej - czynionej z własnych nakładów, budowy infrastruktury technicznej, zapewniającej funkcjonowanie sieci telekomunikacyjnej, która umożliwi świadczenie usług objętych umową koncesji. Ryzyko popytu - dodatkowo związane ze zobowiązaniem do wnoszenia na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska składki, opłaty rocznej w wysokości co najmniej równej opłacie rocznej ponoszonej przez Koncesjodawcę na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Koncesjonariusz zobowiązany będzie do świadczenia usług tak zwanego pakietu samorządowego dla członków stowarzyszenia. Koncesjodawca oświadcza, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 31 lipca 2014 r., poz. 1023), wskutek którego nastąpiło połączenie miasta na prawach powiatu Zielona Góra z gminą Zielona Góra w powiecie zielonogórskim.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Opłaty pobierane od konsumentów usługi świadczonej w ramach umowy.
Kontakt do instytucji E-mail: a.chudy@aglomeracjazielonogorska.pl
Tel.: 72 647 07 26