Przejdź do treści
Strona główna

Skład, druk, kolportaż wydania papierowego oraz przygotowanie wydania internetowego oraz obsługa sprzedaży prenumeraty dwumiesięcznika Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów w latach 2013-2014.

Skład, druk, kolportaż wydania papierowego oraz przygotowanie wydania internetowego oraz obsługa sprzedaży prenumeraty dwumiesięcznika Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów w latach 2013-2014.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest skład, druk, kolportaż wydania papierowego oraz przygotowanie wydania internetowego, jak również sprzedaż i obsługa sprzedaży prenumeraty wersji papierowej i abonamentu wydania internetowego dwumiesięcznika Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów.
Podmiot publiczny Ministerstwo Finansów
Partner prywatny INFOR Ekspert Sp. z o.o
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor Inne
Data wszczęcia postępowania 30-07-2012r.
Data podpisania umowy 21-12-2012
Data zamknięcia finansowego 21-12-2012
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 11-12-2014
Okres umowy (miesiące) 24
Okres umowy (lata) 2 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 600 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie jest zadaniem koncesjonariusza.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wyborem właściwej formuły realizacji zadania i związane z tym ryzyko zapewnienia dostępu do informacji potrzebnych do funkcjonowania administracji podległej koncesjodawcy.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu - ryzyko przygotowania przedmiotu koncesji (wydawnictw) zgodnie z harmonogramem i ponoszenia kosztów z tym związanych. Ryzyko dostępności wydawnictwa w wersji papierowej i elektronicznej dla podmiotów wskazanych przez Koncesjodawcę. Ryzyko utrzymania cen wydawnictwa dla odbiorcy końcowego.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Koncesjonariuszowi w ramach wynagrodzenia przysługują wpływy z prenumeraty i abonamentu oraz sprzedaży detalicznej egzemplarzy Biuletynu Skarbowego, zarówno wersji papierowej, jak i elektronicznej.
Kontakt do instytucji E-mail: kancelaria@mf.gov.pl
Tel.: 22 694 55 55