Przejdź do treści
Strona główna

Skład, druk, kolportaż wydania papierowego oraz przygotowanie wydania internetowego oraz obsługa sprzedaży prenumeraty dwumiesięcznika Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów.

Skład, druk, kolportaż wydania papierowego oraz przygotowanie wydania internetowego oraz obsługa sprzedaży prenumeraty dwumiesięcznika Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest skład, druk, kolportaż wydania papierowego oraz przygotowanie wydania internetowego, jak również sprzedaż i obsługa sprzedaży prenumeraty wersji papierowej i abonamentu wydania internetowego dwumiesięcznika Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów. W ramach umowy koncesji bez ponoszenia opłat po stronie Koncesjodawcy i jednostek przezeń nadzorowanych koncesjonariusz zobowiązany będzie do drukowania na rzecz Koncesjodawcy 1200 egzemplarzy każdego z 12 numerów Biuletynu Skarbowego i rozsyłania ich według rozdzielnika sporządzonego przez Koncesjodawcę.
Podmiot publiczny Ministerstwo Finansów
Partner prywatny INFOR Ekspert Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor Inne
Data wszczęcia postępowania 16-09-2010r.
Data podpisania umowy 16-02-2011
Data zamknięcia finansowego 16-02-2011
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 05-02-2013
Okres umowy (miesiące) 24
Okres umowy (lata) 2 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 585 600,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie jest zadaniem koncesjonariusza.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wyborem właściwej formuły realizacji zadania i związane z tym ryzyko zapewnienia dostępu do informacji potrzebnych do funkcjonowania administracji podległej koncesjodawcy.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu - ryzyko przygotowania przedmiotu koncesji (wydawnictw) zgodnie z harmonogramem i ponoszenia kosztów z tym związanych. Ryzyko dostępności wydawnictwa w wersji papierowej i elektronicznej dla podmiotów wskazanych przez Koncesjodawcę. Ryzyko utrzymania cen wydawnictwa dla odbiorcy końcowego.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Koncesjonariuszowi w ramach wynagrodzenia przysługują wpływy z prenumeraty i abonamentu oraz sprzedaży detalicznej egzemplarzy Biuletynu Skarbowego, zarówno wersji papierowej, jak i elektronicznej.
Kontakt do instytucji E-mail: kancelaria@mf.gov.pl
Tel.: 22 694 55 55