Przejdź do treści
Strona główna

Rozbudowa Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach

Rozbudowa Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i związanych z nimi robót instalacyjnych i montażowych w zakresie rozbudowy Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach, oraz techniczne utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym. W ramach przedsięwzięcia wykonawca będzie miał prawo do zagospodarowania części nieruchomości na cele komercyjne. Oczekiwaniem zamawiającego jest pozyskanie wykonawcy, który samodzielnie lub z pomocą podmiotu trzeciego sfinansuje wykonanie przedmiotu zamówienia. Z wybranym w wyniku dialogu konkurencyjnego wykonawcą zawarta zostanie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatny, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1834 ze zm. Wynagrodzeniem wykonawcy (partnera prywatnego) będzie prawo do eksploatacji części nieruchomości zabudowanej przez wykonawcę (partnera prywatnego) na cele komercyjne, oraz, ewentualnie, okresowa płatność zamawiającego (podmiotu publicznego). Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie zależne przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania przedmiotu przedsięwzięcia. Szczegółowy zakres i warunki wspólnego przedsięwzięcia określone zostały w sekcji IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego. Wszelkie techniczne, prawne i finansowe warunki realizacji Przedsięwzięcia opisane w niniejszym ogłoszeniu, jak również okres trwania umowy (10-12 lat) podlegać będą negocjacjom w ramach dialogu konkurencyjnego, a zamawiający dopuszcza możliwości ich zmiany w kierunku służącym optymalizacji współpracy Stron
Podmiot publiczny Oborniki
Partner prywatny Gmina miejska
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Oborniki
Województwo Wielkopolskie
Sektor podstawowy Kultura
Data wszczęcia postępowania 03-06-2019
Status realizacji Nabór wniosków
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 16 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: um@oborniki.pl
Tel.: 61 655 91 00