Przejdź do treści
Strona główna

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem umowy koncesji jest rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wężowcu. Zamawiający w celu realizacji przedmiotu umowy koncesji udostępni teren składowiska na podstawie umowy dzierżawy. W okresie 3 lat od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska, Wykonawca będzie uprawniony do przetwarzania na potrzeby jego rekultywacji wyłącznie odpadów znajdujących się na terenie składowiska w dniu zawarcia umowy. Wykonawca może przyjąć na składowisko wyłącznie odpady dopuszczone przepisami do przeprowadzania rekultywacji. Za okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty czynszu dzierżawnego w wysokości minimum 15 000 PLN netto + należny podatek VAT według stawki 23 %. Wysokość czynszu dzierżawnego stanowi kryterium oceny ofert.
Podmiot publiczny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Mogielnica
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Gospodarka odpadami
Data wszczęcia postępowania 20-06-2019
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na usługi
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: zgkim4@wp.pl,
Tel.: 48 663 51 43