Przejdź do treści
Strona główna

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Mogielnicy

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Mogielnicy
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem umowy koncesji jest rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wężowcu. Zamawiający w celu realizacji przedmiotu umowy koncesji udostępni teren składowiska na podstawie umowy dzierżawy. W okresie 3 lat od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska, Wykonawca będzie uprawniony do przetwarzania na potrzeby jego rekultywacji wyłącznie odpadów znajdujących się na terenie składowiska w dniu zawarcia umowy. Wykonawca może przyjąć na składowisko wyłącznie odpady dopuszczone przepisami do przeprowadzania rekultywacji. Za okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty czynszu dzierżawnego.
Podmiot publiczny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy
Partner prywatny Konsorcjum Eko-Konsult Biuro Doradczo Prawne Sp. z o. o. oraz Usługi Transportowe i Handel Zdzisław Dąbrowski
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Mogielnica
Województwo Mazowieckie
Sektor Gospodarka odpadami
Data wszczęcia postępowania 20-06-2019r.
Data podpisania umowy 22-06-2020
Data zamknięcia finansowego 22-06-2020
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 31-12-2022
Okres umowy (miesiące) 36
Okres umowy (lata) 3 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 1 580 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Wkład własny partnera prywatnego
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko rozszczelnienia składowiska, ryzyko szkód środowiskowych
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko rozszczelnienia składowiska, ryzyko szkód środowiskowych, ryzyko ekonomiczne (brak gwarancji zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów związanych ze świadczeniem usług.
Model wynagrodzenia Inny
Szczegóły wynagrodzenia Środki pozyskane przez Wykonawcę za odbiór odpadów dopuszczalnych w procesie rekultywacji.
Kontakt do instytucji E-mail: zgkim4@wp.pl
Tel.: 48 663 51 43