Przejdź do treści
Strona główna

Przedsięwzięcie polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”.

Przedsięwzięcie polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem postępowania jest wybór partnera prywatnego do realizacji, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, szkieletowej i dystrybucyjnej sieci szerokopasmowej oraz utrzymania i zarządzania siecią SSPW, jak również świadczenia usług z jej wykorzystaniem oraz usług szkoleniowych.
Podmiot publiczny Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Partner prywatny Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o., ul. Adama Naruszewicza 13 A, 02-627 Warszawa
Rodzaj podmiotu publicznego Urząd marszałkowski
Lokalizacja projektu Olsztyn
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Sektor Telekomunikacja
Data wszczęcia postępowania 01-06-2012r.
Data podpisania umowy 19-04-2013
Data zamknięcia finansowego 19-04-2013
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 01-12-2016
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 327 041 042,00 zł
Przedział wartości projektu Bardzo duże (100-500 mln)
Źródła finansowania projektu Projekt hybrydowy - założeniem jest, że środki z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie w jakim refundują wydatki partnera prywatnego pokrywającego wydatki kwalifikowalne, niekwalifikowalne i wkład własny związany z realizacją projektu, były wynagrodzeniem pieniężnym za zrealizowaną inwestycję. Pozostałą cześć nakładów partner odzyska dzięki eksploatacji przedmiotu przedsięwzięcia tj. świadczeniu usług hurtowego dostępu do sieci.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia Brak danych
Program, z którego pochodzą środki Brak danych
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem składników majątkowych na potrzeby koncesjonariusza, spełniających deklarowane warunki prawne i techniczne. Ryzyko rozliczenia dotacji UE.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy. Ryzyko eksploatacji i utrzymania infrastruktury w sposób zapewniający nieprzerwane świadczenie usług. Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach przedsięwzięcia - konieczność utrzymania stawek na poziomach ustalonych w ramach postępowania.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Dochody ze sprzedaży usług świadczonych w ramach przedsięwzięcia. Częściowo zapłata za roboty budowlane i usługi (w tym projektowanie).
Kontakt do instytucji E-mail: do@warmia.mazury.pl
Tel.: 89 521 90 00