Przejdź do treści
Strona główna

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.
Syntetyczny opis projektu Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej — województwo świętokrzyskie", obejmuje realizację 4 komponentów: 1) zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej, składającej się ze 135 węzłów dystrybucyjnych, 8 węzłów szkieletowych oraz około 1410 km traktów światłowodowych; 2) zaprojektowanie i wykonanie warstwy aktywnej sieci, obejmujące projekt, dostawę i uruchomienie sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych; 3) świadczenie usług Operatora Infrastruktury w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego; 4) przeszkolenie grupy osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.
Podmiot publiczny Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Partner prywatny GLENBROOK INVESTMENTS Sp. z o.o. w upadłości solidarnie odpowiedzialny z Smart-Net Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Urząd marszałkowski
Lokalizacja projektu Kielce
Województwo Świętokrzyskie
Sektor Telekomunikacja
Data wszczęcia postępowania 22-07-2014r.
Data podpisania umowy 18-08-2015
Data zamknięcia finansowego 18-08-2015
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 09-08-2020
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 33 437 550,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Jako wkład własny Partner Prywatny (Operator Infrastruktury) ponosi koszty prowadzenia działalności niezbędnej do realizacji Przedsięwzięcia na Etapie Operacyjnym, w tym w zakresie wszystkich kosztów zarządzania, utrzymania, dostarczania sieci SSPW oraz oferowania i świadczenia Usług Dostępowych, jak również koszty korzystania ze składników majątkowych udostępnionych przez Województwo w okresie obowiązywania Umowy (m.in. koszty energii elektrycznej, opłaty eksploatacyjne należne podmiotom dysponującym nieruchomościami, na których umieszczone są składniki infrastruktury SSPW, innej osobie, instytucji lub organowi za okres obowiązywania umowy). Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% kosztów kwalifikowanych), budżetu Państwa (10% kosztów kwalifikowanych), budżetu województwa świętokrzyskiego (5% kosztów kwalifikowanych i podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW. 02. 01. 00-26-046/10. Pozostała część montażu finansowego pochodzi z zasobów sektora prywatnego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 23107250
Program, z którego pochodzą środki PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko przekazania wkładu własnego (infrastruktury, która ma być rozbudowana w ramach przedsięwzięcia). Ryzyko rozliczenia środków dotacyjnych i zapłaty wynagrodzenia.
Ryzyka po stronie prywatnej Partner prywatny ponosi ryzyko: projektowania, dostawy, instalacji i uruchomienia infrastruktury aktywnej, systemu inwentaryzacji i paszportyzacji sieci, systemu zarządzania siecią; wybuduje połączenia z punktami styku, a także będzie utrzymywał, eksploatował i zarządzał wybudowaną w ramach Projektu siecią oraz świadczył z jej wykorzystaniem usługi hurtowe zgodnie z zasadami określonymi w decyzji notyfikacyjnej (ponosząc ryzyko popytu).
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Partnera prywatnego za realizację Przedsięwzięcia będzie zapłata sumy pieniężnej z tytułu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych związanych z rozbudową sieci SSPW, w tym wyposażenia tej sieci w urządzenia aktywne oraz prawo do korzystania i pobierania pożytków z usług wykonywanych z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej, będącej wkładem własnym wniesionym przez Województwo. Jednocześnie Operator Infrastruktury jest zobowiązany do terminowej zapłaty na rzecz Podmiotu publicznego czynszu dzierżawnego w kwocie 1 102 000,00zł netto/rok.
Kontakt do instytucji E-mail: kancelaria@sejmik.kielce.pl
Tel.: 41 342 15 30