Przejdź do treści
Strona główna

Projekty hybrydowe

Projekty hybrydowe

Zgodnie z wynikami analiz dokonanych w ramach prac horyzontalnych JASPERS (PDF 1MB), określone zostały modele ppp pozwalające na łączenie środków unijnych z formułą ppp. Modele zostały opracowane w oparciu o stopień przeniesienia ryzyka do sektora prywatnego przewidzianego w ramach każdego rodzaju modelu projektu. Od modeli obejmujących przeniesienie o ograniczonym ryzyku (np. ryzyko dotyczące eksploatacji i utrzymania) aż do modeli obejmujących przeniesienie o wyższym ryzyku (np. ryzyko dotyczące projektowania, budowy, finansowania i eksploatacji). Definicje czterech badanych przez JASPERS Modeli ppp są następujące:

PPP 1 - Eksploatacja i utrzymanie ze środków prywatnych (DB+O):etap budowy jest wyraźnie oddzielony od etapu eksploatacji i utrzymania za pomocą dwóch różnych umów. W pierwszej umowie podmiotowi prywatnemu zleca się funkcje projektowania i budowania. W drugiej temu samemu lub innemu podmiotowi prywatnemu zleca się eksploatację i utrzymanie infrastruktury.

PPP 2 - Projektuj-buduj-eksploatuj (DBO): podmiot publiczny przyznaje zamówienie na etap budowy, eksploatacji i utrzymania podmiotowi prywatnemu na podstawie pojedynczej umowy DBO.

PPP 3 - Równoległe finansowanie nakładów inwestycyjnych: stosowane w celu finansowania dwóch uzupełniających się infrastruktur na podstawie dwóch oddzielnych umów. Na podstawie jednej umowy podmiot prywatny projektuje i buduje jedną infrastrukturę, a na podstawie drugiej podmiot prywatny (ten sam lub inny) projektuje, buduje i finansuje drugą infrastrukturę oraz eksploatuje i utrzymuje obie infrastruktury. W tym modelu podmiot prywatny częściowo lub w pełni bierze udział w finansowaniu drugiej umowy. Dotacja unijna jest wykorzystywana do finansowania wyłącznie pierwszej infrastruktury.

PPP 4 - Projektuj-buduj-finansuj-eksploatuj (DBFO): DBFO to model, w którym ryzyko związane z projektem, budową, finansowaniem i eksploatacją jest przenoszone na podmiot prywatny. DBFO może stanowić klasyczny model bazujący na koncesji z przychodami z opłat nałożonych na użytkowników płaconych na rzecz podmiotu prywatnego lub model wykorzystujący opłaty za dostępność (z opłatami od użytkowników płaconych na rzecz podmiotu publicznego lub bez takich opłat) w trakcie całego okresu eksploatacji projektu, lub połączenie obu modeli.

UREGULOWANIA UE DLA PROJEKTÓW HYBRYDOWYCH

1. Partnerstwo Publiczno-Publiczne w ramach funduszy UE 2014-2020 (projekty hybrydowe) grudzień 2015 r. (PDF 2MB)

2. Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania (2014-2020). Komentarz do przepisów Rozporządzenia Ogólnego na lata 2014-2020 w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PDF 726KB) Publikacja MIiR

3. "Raport z doświadczeń w przygotowaniu i realizacji projektu pn. System gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Poznania" (PDF 1MB) Publikacja MIiR


4. Raport prezentujący opis ścieżki przygotowania i realizacji projektu hybrydowego pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju” (PDF 2MB)

·        Załącznik nr 1: Procedura prowadząca do zawarcia umowy koncesji (PDF 70KB)

·        Załącznik nr 2: Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane z 29 grudnia 2009 r. (PDF 126KB)

·        Załącznik nr 3: Umowa Koncesji na roboty budowlane z 28 października 2010 r. (PDF 278KB)

·        Załącznik nr 4: Umowa Partnerska z 7 czerwca 2011 r.(PDF 2,51 MB) skan, umowa_partnerstwa_Solec_Zdrój. (PDF 3MB) opis

·        Załącznik nr 5: Umowa o Dofinansowanie z 13 października 2011 r.  (PDF 6,8 MB) skan, Solec_umowa_o_dofinansowanie (PDF 7MB) opis


5. Łączenie finansowania za pomocą dotacji UE z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury. Wytyczne dotyczące stosowania modelu DBO w zakresie projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE (grudzień 2010 r.) (PDF 692KB) JASPERS

6. Połączenie finansowania za pomocą dotacji UE z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury. Modele koncepcyjne i indywidualne przykłady, grudzień 2010 r. (PDF 1MB)  JASPERS

7. Wykorzystanie funduszy UE w ppp - omówienie metodologii i rozpoczęcie debaty o przyszłości. Publikacja EPEC przetłumaczona przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, maj 2011 r.

8. Fundusze unijne w ppp - zestawienie projektów i studia przypadków. Publikacja EPEC przetłumaczona przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, czerwiec 2012 r."