Przejdź do treści
Strona główna

Projekty hybrydowe

Projekty hybrydowe

Czy wiesz, że można łączyć fundusze unijne z Partnerstwem publiczno - prywatnym?
Zobacz, jak to działa!

Już pobieżna analiza aktów prawnych regulujących wdrażanie funduszy europejskich w latach 2014-2020, w szczególności rozporządzenia ogólnego oraz tzw. ustawy wdrożeniowej, wystarczy, by stwierdzić, że zarówno polscy, jak i unijny prawodawcy dostrzegli znaczenie projektów hybrydowych dla osiągnięcia celów polityki spójności.
Co więcej, specyfika projektów łączących formułę partnerstwa publiczno-prywatnego z dofinansowaniem UE znajduje odzwierciedlenie również w brzmieniu wytycznych i zapisach dokumentów dotyczących poszczególnych programów operacyjnych. Zarówno przedmiotowe przepisy, jak i postanowienia innych dokumentów zostały przygotowane w oparciu o doświadczenia płynące z przygotowania i realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego z dofinansowaniem UE w perspektywie 2007-2013.

W literaturze tematu wyróżnia się różnego rodzaju modele projektu hybrydowego, jednakże z punktu widzenia zasad wdrażania funduszy europejskich na lata 2014-2020 kluczowe znaczenie będzie ogrywał model Projektuj – Buduj – Finansuj – Eksploatuj (ang. Design-Build- -Finance-Operate, DBFO; patrz: schemat 1), gdyż można przyjąć, że to z myślą o nim przyjęte zostały specjalne przepisy w rozporządzeniu 1303/2013 oraz artykuł poświęcony projektom hybrydowym w ustawie wdrożeniowej.

Projektuj-buduj-finansuj-eksploatuj (DBFO) to model, w którym ryzyko związane z projektem, budową, finansowaniem i eksploatacją jest przenoszone na podmiot prywatny. DBFO może stanowić klasyczny model bazujący na koncesji z przychodami z opłat nałożonych na użytkowników płaconych na rzecz podmiotu prywatnego lub model wykorzystujący opłaty za dostępność (z opłatami od użytkowników płaconych na rzecz podmiotu publicznego lub bez takich opłat) w trakcie całego okresu eksploatacji projektu, lub połączenie obu modeli.

DBFO-schemat 1

Podstawowe znaczenie ma tu fakt, iż koszty inwestycyjne, które będą podlegały refundacji, są w tym modelu finansowane przez stronę prywatną. Pozostałe modele w tym kontekście, mimo że można uznać za formę łączenia funduszy europejskich z formułą ppp, nie powinny nastręczać większych problemów na etapie wnioskowania o dofinansowanie UE i późniejszego rozliczania wydatków kwalifikowalnych.

PUBLIKACJE Z ZAKRESU SPECYFIKI PROJEKTÓW HYBRYDOWYCH

1. Partnerstwo Publiczno-Publiczne w ramach funduszy UE 2014-2020 (projekty hybrydowe) grudzień 2015 r. (PDF 2MB)

2. Blending EU Structural and Investment Funds and PPPs in the 2014-2020 Programming Period  Publikacja Europejskiego Centrum Wiedzy PPP (dostępna wyłącznie w wersji angielskojęzycznej)

3. Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania (2014-2020). Komentarz do przepisów Rozporządzenia Ogólnego na lata 2014-2020 w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PDF 726KB) Publikacja MIiR

4. "Raport z doświadczeń w przygotowaniu i realizacji projektu pn. System gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Poznania" (PDF 1MB) Publikacja MIiR

5. Raport prezentujący opis ścieżki przygotowania i realizacji projektu hybrydowego pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju” (PDF 2MB)

·        Załącznik nr 1: Procedura prowadząca do zawarcia umowy koncesji (PDF 70KB)

·        Załącznik nr 2: Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane z 29 grudnia 2009 r. (PDF 126KB)

·        Załącznik nr 3: Umowa Koncesji na roboty budowlane z 28 października 2010 r. (PDF 278KB)

·        Załącznik nr 4: Umowa Partnerska z 7 czerwca 2011 r.(PDF 2,51 MB) skan, umowa_partnerstwa_Solec_Zdrój. (PDF 3MB) opis

·        Załącznik nr 5: Umowa o Dofinansowanie z 13 października 2011 r.  (PDF 6,8 MB) skan, Solec_umowa_o_dofinansowanie (PDF 7MB) opis


6. Łączenie finansowania za pomocą dotacji UE z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury. Wytyczne dotyczące stosowania modelu DBO w zakresie projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE (grudzień 2010 r.) (PDF 692KB) JASPERS

7. Połączenie finansowania za pomocą dotacji UE z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury. Modele koncepcyjne i indywidualne przykłady, grudzień 2010 r. (PDF 1MB)  JASPERS

8. Wykorzystanie funduszy UE w ppp - omówienie metodologii i rozpoczęcie debaty o przyszłości. Publikacja EPEC przetłumaczona przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, maj 2011 r.

9. Fundusze unijne w ppp - zestawienie projektów i studia przypadków. Publikacja EPEC przetłumaczona przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, czerwiec 2012 r."