Przejdź do treści
Strona główna

Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na rozwój systemu roweru miejskiego w Krakowie.

Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na rozwój systemu roweru miejskiego w Krakowie.
Syntetyczny opis projektu Do zadań Operatora będzie należeć rozwój i utrzymanie systemu Krakowskiego Roweru Miejskiego KMK Bike w latach 2016-2019/2023. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku koncesji na usługi prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków wraz z płatnością koncesjodawcy.
Podmiot publiczny Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (d. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ZIKiT)
Partner prywatny konsorcjum firm: BikeU Sp. z o.o. i Provent Services Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Kraków
Województwo Małopolskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 01-12-2015r.
Data podpisania umowy 14-07-2016
Data zamknięcia finansowego 14-07-2016
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 31-05-2021
Okres umowy (miesiące) 96
Okres umowy (lata) 8 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 10 800 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Projekt w zasadniczej części finansowany ze środków własnych koncesjonariusza. Udział w finansowaniu koncesjodawcy ogranicza się do dopłaty w wysokości 1 zł do każdego rowero-miesiąca eksploatacji roweru.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem lokalizacji niezbędnej dla realizacji umowy koncesji. Ryzyko regulacyjne dotyczące zasad korzystania z rowerów miejskich w kontekście korzystania z pasa drogowego.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko wdrożenia systemu płatnego roweru miejskiego. Ryzyko popytu na usług świadczone w ramach koncesji. Ewentualne opłaty ze strony koncesjodawcy będą przedmiotem negocjacji. Ryzyko dostępności systemu rowerowego zgodnie z umową.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem koncesjonariusza jest prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków wraz z ewentualną płatnością koncesjodawcy, która nie może jednak stanowić o zdjęciu z koncesjonariusza zasadniczej części ryzyka ekonomicznego. Koncesjodawca przewiduje płatności na rzecz Koncesjonariusza. 2. Wynagrodzenie Koncesjonariusza stanowi prawo do wykonywania usług w tym prawo do pobierania pożytków wraz z płatnością Koncesjodawcy. Przez pożytki rozumie się opłaty od użytkowników za korzystanie z systemu oraz reklamy na rowerach. 3. Płatność Koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. 4. Koncesjonariusz sfinansuje rozwój i zarządzanie systemu roweru miejskiego na własny rachunek. 5. Całkowite ryzyko ekonomiczne wykonywania przedmiotu koncesji spoczywa na Koncesjonariuszu. 6. Koncesjonariusz będzie pokrywał wszelkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją przedmiotu koncesji, jak również będzie ponosił opłaty o charakterze publiczno-prawnym związane z przedmiotem koncesji oraz jego utrzymaniem. 7. Koncesjonariuszowi nie będzie przysługiwać żadne roszczenie o zwrot kosztów związanych z wykonywaniem przedmiotu koncesji, w tym ponoszonych przez niego opłat o charakterze publiczno-prawnym.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl
Tel.: 12 616 74 16