Przejdź do treści
Strona główna

Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie.

Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest kompleksowa realizacja inwestycji w postaci zaprojektowania i wybudowania cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym, w ramach którego będzie zlokalizowana spopielarnia zwłok w granicach działek nr: 41/1, 259/2, 259/3, 259/4 – obr. 79 Podgórze będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz publicznym parkingiem w granicach działek nr 50, 51,52/1, 52/2, 53/7 – obr. 80 Podgórze, na dzień ogłoszenia stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków (działki nr 50, 51 i 53/7) oraz osób trzecich (działki nr 52/1, 52/2).
Podmiot publiczny Urząd Miasta Krakowa
Partner prywatny Konsorcjum Firm w składzie: Centrum Pogrzebowe sp. z o.o. z siedziba w Łodzi, ul. Solec 5, 94-247 Łódź, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 358257, REGON 100901289, NIP 727-27-62-897, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Klepsydra” T. Salski i D. Salska spółka jawna z siedzibą w Łodzi, ul. Solec 5, 94-247 Łódź, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 234944, REGON 473093707, NIP 727-25-77-912, Urcioli Group’s S.R.L., Pianodardine, 83-100 Avellino Campania Włochy, REGON 00120490644, NIP 025-67-88-0642, zwanymi łącznie Koncesjonariuszem, reprezentowanymi przez Centrum Pogrzebowe sp. z o.o. w Łodzi, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 lutego 2012 r., w imieniu której działa Tomasz Salski – Prezes Zarządu.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Kraków
Województwo Małopolskie
Sektor Inne
Data wszczęcia postępowania 02-06-2010r.
Data podpisania umowy 12-07-2011
Data zamknięcia finansowego 12-07-2011
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 04-02-2041
Okres umowy (miesiące) 343
Okres umowy (lata) 28 lat i 6 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 24 500 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie jest zadaniem koncesjonariusza.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy koncesji.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy i utrzymania infrastruktury zgodnie z normami prawnymi i w sposób zapewniający nieprzerwany dostęp do usług objętych koncesją.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem koncesjonariusza jest wyłączne prawo do pobierania pożytków z przedmiotu koncesji.
Kontakt do instytucji E-mail: Sekretariat@zim.krakow.pl
Tel.: 12 34 18 525