Przejdź do treści
Strona główna

Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice.

Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem Przedsięwzięcia jest przeprowadzenie termomodernizacji oraz zarządzanie gospodarką energetyczną w budynkach użyteczności publicznej podległych gminie miejskiej Pabianice.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Pabianicach
Partner prywatny Konsorcjum firm: Siemens Sp. z o.o. - lider, Siemens Finance Sp. z o.o. (03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 11)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Pabianice
Województwo Łódzkie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 10-08-2015r.
Data podpisania umowy 23-05-2017
Data zamknięcia finansowego 23-05-2017
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 30-11-2035
Okres umowy (miesiące) 222
Okres umowy (lata) 18 lat 6 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 33 082 080,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Projekt jest realizowany w formule hybrydowej. W części dotyczącej wkładu własnego oraz wydatków nieobjętych refundacją wydatki finansowane są ze środków własnych partnera prywatnego oraz kredytu bankowego) Finansowanie w zasadniczej części będzie zadaniem partnera prywatnego, przy czym rozważane jest finansowanie przedsięwzięcia w modelu hybrydowym. Zamawiający pozyskał dofinansowanie na realizację Przedsięwzięcia w trybie pozakonkursowym ze środków dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” (Projekt wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 10499266.24
Program, z którego pochodzą środki RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Podmiot publiczny odpowiada za przekazanie stronie prywatnej infrastruktury będącej przedmiotem przedsięwzięcia. Ponadto ponosi ryzyko rynkowe (związane z faktem wykorzystania infrastruktury będącej przedmiotem współpracy zgodnie z jej celem). W razie pozyskania finansowania dotacyjnego podmiot publiczny będzie ponosił ryzyko rozliczenia dotacji.
Ryzyka po stronie prywatnej Partner prywatny ponosi ryzyko projektowania i budowy. Ryzyko związane z dostępnością materiałów, podwykonawców i usług, wzrostu kosztów materiałów, dostaw i usług. Ryzyko związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia. Ponadto partner odpowiada za dostępność (gwarancja wykonanych robót i dostaw oraz właściwe funkcjonowanie systemu sterowania energią). Partner ponosi ryzyko (gwarantuje) określony w ofercie i umowie poziom oszczędności energii cieplnej i elektrycznej. Ponadto partner ponosi ryzyko związane z finansowaniem przedsięwzięcia.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie partnera prywatnego pochodzi w całości z budżetu podmiotu publicznego. Rozliczenia dokonują się w ramach cyklicznych płatności przy weryfikacji poziomu faktycznie osiągniętego poziomu oszczędności energii elektrycznej i cieplnej w relacji do udzielonej w tym zakresie gwarancji. W przypadku realizacji projektu hybrydowego część wynagrodzenia może przybrać formę częściowej płatności za roboty budowlane jako zapłata lub wkład pieniężny podmiotu publicznego.
Kontakt do instytucji E-mail: poczta@um.pabianice.pl
Tel.: 42 225 46 15/75