Przejdź do treści
Strona główna

Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice.

Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem Przedsięwzięcia jest przeprowadzenie termomodernizacji oraz zarządzanie gospodarką energetyczną w budynkach użyteczności publicznej podległych gminie miejskiej Pabianice.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Pabianicach
Partner prywatny Konsorcjum firm: Siemens Sp. z o.o. - lider, Siemens Finance Sp. z o.o. (03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 11)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Pabianice
Województwo Łódzkie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 10-08-2015r.
Data podpisania umowy 23-05-2017
Data zamknięcia finansowego 23-05-2017
Status realizacji Budowa
Data zakończenia 30-11-2033
Okres umowy (miesiące) 198
Okres umowy (lata) 16 lat 6 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 33 082 080,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Projekt jest realizowany w formule hybrydowej. W części dotyczącej wkładu własnego oraz wydatków nieobjętych refundacją wydatki finansowane są ze środków własnych partnera prywatnego oraz kredytu bankowego) Finansowanie w zasadniczej części będzie zadaniem partnera prywatnego, przy czym rozważane jest finansowanie przedsięwzięcia w modelu hybrydowym. Zamawiający pozyskał dofinansowanie na realizację Przedsięwzięcia w trybie pozakonkursowym ze środków dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” (Projekt wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 10499266
Program, z którego pochodzą środki RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Podmiot publiczny odpowiada za przekazanie stronie prywatnej infrastruktury będącej przedmiotem przedsięwzięcia. Ponadto ponosi ryzyko rynkowe (związane z faktem wykorzystania infrastruktury będącej przedmiotem współpracy zgodnie z jej celem). W razie pozyskania finansowania dotacyjnego podmiot publiczny będzie ponosił ryzyko rozliczenia dotacji.
Ryzyka po stronie prywatnej Podmiot publiczny odpowiada za przekazanie stronie prywatnej infrastruktury będącej przedmiotem przedsięwzięcia. Ponadto ponosi ryzyko rynkowe (związane z faktem wykorzystania infrastruktury będącej przedmiotem współpracy zgodnie z jej celem). W razie pozyskania finansowania dotacyjnego podmiot publiczny będzie ponosił ryzyko rozliczenia dotacji.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie partnera prywatnego pochodzi w całości z budżetu podmiotu publicznego. Rozliczenia dokonują się w ramach cyklicznych płatności przy weryfikacji poziomu faktycznie osiągniętego poziomu oszczędności energii elektrycznej i cieplnej w relacji do udzielonej w tym zakresie gwarancji. W przypadku realizacji projektu hybrydowego część wynagrodzenia może przybrać formę częściowej płatności za roboty budowlane jako zapłata lub wkład pieniężny podmiotu publicznego.
Kontakt do instytucji E-mail: poczta@um.pabianice.pl
Tel.: 42 225 46 62