Strona główna
Polskie ramy prawne dla PPP wysoko ocenione w raporcie Benchmarking Infrastructure Development 2020 !

Polskie ramy prawne dla PPP wysoko ocenione w raporcie Benchmarking Infrastructure Development 2020 !

  • Data publikacji: 23-11-2020r
  • Sektor: Prawny

Od 2015 roku Bank Światowy (BŚ) dokonuje przeglądu regulacji prawnych wpływających na PPP w poszczególnych krajach. Wnioski z przeglądów zawiera w publikowanym okresowo raporcie Benchmarking Infrastructure Development. W ostatnich dniach Bank Światowy opublikował najnowszą edycję tego raportu (2020).

Raport skupia się na  głównych aspektach funkcjonowania rynków PPP i ocenia ramy prawne regulujące proces przygotowania projektu, procedurę wyboru partnera prywatnego, zarządzanie kontraktem oraz propozycje ze strony partnerów prywatnych bez zamówienia (ang. unsolicited proposals).

Ewaluacja w przedstawiona w 2020 r. obejmuje wnioski dot.  poszczególnych zagadnień prawnych (np. regulacje w zakresie oceny wariantu PPP na etapie przygotowania projektu, czy regulacje dot. procedury wyboru partnera prywatnego) na podstawie wystandaryzowanych, szczegółowych ankiet wypełnianych w 2019 r. przez przedstawicieli 140 ocenianych państw (sektor rządowy, analitycy i eksperci lokalnych rynków PPP etc.) oraz punktową ocenę funkcjonujących regulacji prawnych w ww. zakresie, dla każdego z państw.

Szczególnie satysfakcjonuje wysoka ocena, jaką w najnowszym raporcie przyznano dla Polski.

W obszarze dot. przygotowania projektów nasz kraj otrzymał 67 pkt. Średnia dla 27 wybranych ankietowanych krajów OECD o wysokim dochodzie (w tej grupie autorzy raportu umieścili Polskę) wynosiła 53 pkt, a średnia dla wszystkich 140 ankietowanych państw wyniosła 44 pkt.

Jeśli chodzi o wybór partnera prywatnego – polski system wyboru partnera prywatnego został oceniony na 80 pkt. – średnia „grupy polskiej” to 76 pkt., a średnia globalna – 63 pkt.

I jeszcze jedna kategoria, w której Polska była oceniana – zarządzanie kontraktem PPP – tu przyznano Polsce 68 pkt., przy średniej dla grupy 66 pkt. i średniej dla 140 państw ankietowanych – 63 pkt.

Oznacza to, że ramy prawne dla PPP w Polsce są porównywalne, do tych w krajach, gdzie PPP wykorzystywane jest znacznie dłużej, a rynek PPP uznawany jest za wysoce rozwinięty.

W raporcie z 2020 r. nie zabrakło również wskazania pozytywnych zmian, jakie zaszły w ostatnich latach na polskim rynku takich  jak: utworzenie w Polsce centralnej rządowej jednostki PPP czy wprowadzone regulacje dot. oceny planowanego przedsięwzięcia PPP. Chodzi o obowiązkową ocenę efektywności wprowadzoną w nowelizacji ustawy PPP w 2018 r. – raport wskazuje elementy takie jak testy rynkowe czy analiza wykonalności projektu (ang. affordability), które MFiPR rekomenduje włączać w prowadzoną obowiązkową zgodnie z ustawą o PPP ocenę efektywności. Warto podkreślić w tym miejscu, że były to zmiany postulowane w Polityce Rządu w zakresie rozwoju polskiego rynku PPP (przyjęta przez Radę Ministrów w 2017 r., dalej: Polityka PPP).

Jednocześnie podejście prezentowane w raporcie preferujące prawne, wiążące stanowienie zasad dla PPP – potwierdza, jak ważne były zapowiedziane w Polityce PPP i przeprowadzone w 2018 r. zmiany prawne.

Raport Banku Światowego, jest kolejnym dokumentem, który pozwala wnioskować, że polski rynek PPP ma solidne fundamenty prawne i instytucjonalne dla realizowania projektów PPP.

Zapoznaj się z raportem tutaj