Przejdź do treści
Strona główna

Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków.

Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Radzionków wraz z utrzymywaniem sieci oświetleniowej i sprzedażą energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego. Utrzymanie nowo powstałej sieci oświetleniowej opierać się winno na zastosowaniu inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulic.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Radzionków
Partner prywatny Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Radzionków
Województwo Śląskie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 31-10-2013r.
Data podpisania umowy 12-06-2014
Data zamknięcia finansowego 12-06-2014
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 16-10-2025
Okres umowy (miesiące) 138
Okres umowy (lata) 11 lat 6 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 4 535 586,91 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie realizacji inwestycji w fazie budowy spoczywa na partnerze prywatnym. Część nakładów inwestycyjnych zrefinansowana z dotacji RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowa informacja nt. struktury finansowej nie jest dostępna publicznie.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 4535586.91
Program, z którego pochodzą środki RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy koncesji. Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach przedsięwzięcia, za które podmiot publiczny wnosi opłatę.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko zaprojektowania i budowy systemu oświetlenia. Ryzyko utrzymania i dostępności - utrzymanie standardu oświetleniowego oraz osiągniecie zadeklarowanego poziomu zużycia energii elektrycznej. Ryzyko zapewnienia dostaw energii w ustalonej cenie.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Płatność podmiotu publicznego z tytułu budowy i eksploatacji przedmiotu przedsięwzięcia powiązana z ryzykiem dostępności całej infrastruktury dla podmiotu publicznego, szczególnie pod względem spełnienia standardu oświetleniowego i osiągniętego stopnia oszczędności/zużycia energii elektrycznej. Cena za sprzedaną energię w ramach umowy o dostawę energii w czasie trwania umowy.
Kontakt do instytucji E-mail: zamowienia@radzionkow.pl
Tel.: 32 388 71 01