Przejdź do treści
Strona główna
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wybór przez JST PPP do realziacji zadań Publicznych!

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wybór przez JST PPP do realziacji zadań Publicznych!

  • Data publikacji: 06-07-2020r
  • Sektor: Horyzontalny

W ostatnim czasie NIK ocenił realizację przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego. W raporcie z niedawno zakończonej kontroli, podobnie jak w przypadku kontroli przeprowadzonej w 2012 roku, NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie formuły PPP w Polsce i zwraca uwagę na rzetelny proces analityczny, który jest kluczem do udanego projektu PPP.

Z satysfakcją odnotowujemy wyrażoną przez NIK pozytywną ocenę dot. wyboru przez skontrolowane JST formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) do realizacji zadań publicznych. Wyniki kontroli NIK wskazują bowiem, że jednostki samorządu terytorialnego przygotowywały i realizowały przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) na ogół prawidłowo i skutecznie.

Podsumowując przeprowadzoną kontrolę NIK stwierdza, że „Skontrolowane podmioty na ogół prawidłowo identyfikowały zadania możliwe do wykonania w formule PPP, sporządzały niezbędne analizy, dokonywały podziału ryzyk, korzystając w swoich działaniach ze wspar­cia profesjonalnych doradców.”

Raport NIK potwierdza założenie przyjęte w „Polityce Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego” (Polityka PPP), że PPP powinno być traktowane jako równorzędna w stosunku do innych sposobów, metoda realizacji przedsięwzięć publicznych, stosowana tam, gdzie formuła PPP poprawia efektywność i jakość świadczonych usług publicznych.

Podobnie jak w przypadku kontroli przeprowadzonej w 2012 roku NIK zwraca w raporcie uwagę na kwestie, które JST, realizujące projekty PPP, powinny brać pod uwagę -  między innymi: przeprowadzanie testów rynku i kompletnych, rzetelnych analiz przedrealizacyjnych;  zdolności organizacyjne do realizacji przedsięwzięcia PPP; właściwe określanie zadań  i ryzyk podmiotu publicznego i prywatnego; ustalanie i monitorowanie parametrów jakościowych i ilo­ściowych świadczonych w ramach umowy PPP usług.  

W efekcie NIK skierowała do samorządów  postulat o „przeprowadzanie, przed podjęciem decyzji o realizacji zadań publicz­nych w formule PPP, kompleksowych analiz dotyczących aspektów prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz ryzyk w tych przedsię­wzięciach, w celu wyboru optymalnego modelu wykonania zadań z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych korzyści, zidentyfiko­wania ewentualnych barier w ich realizacji, dokonania optymalnego podziału zadań i ryzyk pomiędzy partnerami”. Według statystyk MFiPR dobrze przygotowany analitycznie projekt PPP ma większą szansę na skuteczną realizację.

Samorządy, zdaniem NIK, powinny również zadbać o opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących sposobu zarządzania umowami (przedsięwzięciami) PPP na etapie operacyjnym, w szczególności określających zasady monitorowania i kontroli realizacji umów, osiągania celów projektów PPP, oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za te zadania.

MFiPR podziela podejście do tych zagadnień jako do istotnych czynników sukcesu PPP. Zalecenia MFiPR w tym zakresie są zawarte w ministerialnych Wytycznych PPP Podmioty publiczne mogą w nich znaleźć szczegółowe rekomendacje w zakresie rozwiązań promowanych przez MFiPR.

Warto również przypomnieć, że MFIPR prowadzi działania wspierające podmioty publiczne jak np. wsparcie w przygotowaniu projektów PPP czy opinia PPP. Szczegóły odnośnie możliwości ubiegania się o wsparcie czy opinię można znaleźć tutaj Nasza oferta