Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja Oświetlenia ulicznego w mieście Kobyłka

Modernizacja Oświetlenia ulicznego w mieście Kobyłka
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kobyłka. W ramach zamówienia będzie odpowiedzialny za: Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej; Dokonanie niezbędnych uzgodnień oraz uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, zgód, decyzji umożliwiających wykonanie zamówienia; Przeprowadzenie wymiany do 3000 opraw oświetleniowych w miejscach obecnego zamontowania, zlokalizowanych na terenie Miasta Kobyłka na lampy typu LED; Utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego w zakresie przeprowadzonej modernizacji oraz zainstalowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym, celem zachowania określonego efektu energetycznego przez cały okres obowiązywania umowy.
Podmiot publiczny Urzad Miasta Kobyłka
Partner prywatny Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast Sp. z o.o. Stefan Tatarek sekretariateltast.pl 48 360-83-44
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Kobyłka
Województwo Mazowieckie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 11-06-2014r.
Data podpisania umowy 18-11-2020
Data zamknięcia finansowego 28-03-2022
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 18-08-2029
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 5 248 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie dłużne (np. kredyt bankowy)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej ryzyko zaplanowania Przedsięwzięcia i wyboru Partnera Prywatnego ryzyka związane z nieruchomościami na których realizowane będzie Przedsięwzięcie, w tym związane ze stanem prawnym nieruchomości, ryzyko związane z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych dla wywiązania się z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia ryzyka związane z wniesieniem wkładu własnego ryzyko związane z opóźnieniami w zakończeniu Etapu Robót w związku z realizacją czynności określonych w pkt 5.3. Umowy (niezależnymi od Partnera Prywatnego) wystąpienie zmian w przepisach Prawa mających wpływ na realizację Przedsięwzięcia, w tym zmiana stawek podatkowych ryzyka polityczne Przedsięwzięcia ryzyko związane z protestami społecznymi.
Ryzyka po stronie prywatnej sfinansowania Przedsięwzięcia na Etapie Robót i Etapie Utrzymania niemożliwości uzyskania lub przedłużania lub opóźnieniami w wydawaniu pozwoleń, zezwoleń, decyzji, koncesji, licencji lub certyfikatów Decyzji Administracyjnych, chyba że odpowiedzialność za nieuzyskanie decyzji lub za opóźnienie nie leży po stronie Partnera Prywatnego opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, audytami energetycznymi, Ofertą, przepisami Prawa oraz zasadami wiedzy technicznej wystąpienia wad w Dokumentacji Projektowej z przyczyn dotyczących Partnera Prywatnego prowadzenia Etapu Robót bez względu na warunki atmosferyczne
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Brak danych
Kontakt do instytucji E-mail: urzad@kobylka.pl
Tel.: 22 760 70 45