Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań

Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań
Syntetyczny opis projektu Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i związanych z nimi robót instalacyjnych i montażowych w zakresie modernizacji funkcjonalnej i głębokiej modernizacji energetycznej infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań, oraz techniczne utrzymanie obiektu, obejmujące w szczególności zarządzanie gospodarką energetyczną w obiekcie. Rezultatem wykonanych prac będzie m.in. zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w obiekcie. W roku 2023 wykonano w 99% obiekt hali sportowej. W I kw. 2024 roku cały obiekt (hala sportowa i kryta pływalnia) zostanie przekazany Partnerowi Publicznemu do użytkowania.
Podmiot publiczny Gmina Miejska Lubań
Partner prywatny IZIM sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Lubań
Województwo Dolnośląskie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 31-12-2019r.
Data podpisania umowy 30-11-2021
Data zamknięcia finansowego 30-11-2021
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 30-11-2033
Okres umowy (miesiące) 144
Okres umowy (lata) 12 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 26 925 107,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko zmian w prawie. Ryzyko zmian stawek podatków, opłat, cen wody, energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ryzyko zapłaty należnego wynagrodzenia partnerowi prywatnemu.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko związane z zapewnieniem finansowania Przedsięwzięcia i jego ewentualną utratą. Ryzyko, związane z niedoszacowaniem przedmiotu Umowy w oparciu postanowienia Umowy, w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w umowie o ppp. Ryzyko związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji technicznej.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie okresowa płatność zamawiającego (Podmiotu Publicznego) za wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i dostaw, a także okresowe płatności za zarządzanie
Kontakt do instytucji E-mail: boi.um@miastoluban.pl
Tel.: 75 646 44 99