Strona główna

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno.

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i związanych z nimi dostaw służących modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno oraz utrzymanie obiektów, w tym zarządzanie gospodarką energetyczną w tych obiektach. Zakres obejmuje 4 budynki: MOPS, ul. 6 Marca 35 w Mielnie; 2) MOSiR, ul. Słoneczna 9 w Mielnie; 3) SP w Mielnie, ul. Lechitów 19a, 4) SP w Sarbinowie, ul. Nadmorska 27a. Przedsięwzięcie obejmuje także przebudowy budynków MOPS oraz SP Sarbinowo.
Podmiot publiczny Gmina Mielno
Partner prywatny IZIM Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Mielno
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 18-09-2019r.
Data podpisania umowy 29-11-2019
Data zamknięcia finansowego 29-11-2019
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-12-2027
Okres umowy (miesiące) 96
Okres umowy (lata) 8 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 7 393 181,55 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie pochodzi ze środków własnych lub kredytu zaciągniętego przez partnera prywatnego. Rozważane jest finansowanie nakładów inwestycyjnych ze środków RPO Zachodniopomorskiego, w razie uzyskania dofinansowania (projekt hybrydowy)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 7 163 953,55
Program, z którego pochodzą środki RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Podmiot Publiczny w ramach realizacji Umowy ponosi następujące ryzyka zmian w prawie, zmian stawek podatków, opłat, cen wody, energii elektrycznej i gazu ziemnego, związane z wniesieniem Wkładu Własnego , nieudostępnienia w terminie Placu Budowy, stwierdzenia nieważności Decyzji Administracyjnych, zapłaty należnego Wynagrodzenia, nieuzgodnionej ingerencji w System Zarządzania Energią, ryzyko geologiczne, ryzyko geotechniczne i ryzyko hydrologiczne, ryzyko zmiany sposobu użytkowania Obiektów lub ich części, ryzyko polityczne, ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych warunków atmosferycznych i Siły Wyższej, ryzyko nieuzyskania w terminie wymaganych prawem decyzji, licencji i zezwoleń, ryzyka archeologiczne, ryzyko związane z prowadzeniem uzgodnień z gestorami sieci, ryzyko braku zdalnego dostępu Partnera Prywatnego do danych określających zużycie energii w Obiektach, ryzyko aktów wandalizmu, ryzyko związane z Umową o Dofinansowanie, ryzyko związane z uszkodzeniem przed dokonaniem odbioru końcowego robót.
Ryzyka po stronie prywatnej Partner Prywatny w ramach realizacji Umowy ponosi następujące ryzyka, związane z zapewnieniem finansowania, związane z niedoszacowaniem przedmiotu Umowy, związane z opracowaniem kompletnej Dokumentacji Technicznej, zwłoki w zakończeniu Prac Projektowych, związane z nienależytym wystąpieniem o uzyskanie wymaganych przepisami prawa Decyzji Administracyjnych, niezgodności wykonania Modernizacji Energetycznej i Przebudowy, zwłoki w przeprowadzeniu Modernizacji Energetycznej i Przebudowy, związane z wystąpieniem Wad, niezapewnienia zasobów ludzkich i materialnych, związane z udziałem podwykonawców, zapewnienia zagwarantowanych w Ofercie oszczędności, związane z obsługą i prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Energią, związane ze wzrostem kosztów Utrzymania Obiektów oraz obsługi Systemu Zarządzania Energią.
Model wynagrodzenia
Szczegóły wynagrodzenia Opłata za dostępność powiązana z osiągnięciem zadeklarowanych oszczędności energetycznych. Część wynagrodzenia wniesiona tytułem wkładu podmiotu publicznego tj. sfinansowania części nakładów ze środków uzyskanych z refundacji UE.
Kontakt do instytucji E-mail: um@gmina.mielno.pl
Tel.: 94 345 98 30