Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno.

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i związanych z nimi dostaw służących modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno oraz utrzymanie obiektów, w tym zarządzanie gospodarką energetyczną w tych obiektach. Zakres obejmuje 4 budynki: MOPS, ul. 6 Marca 35 w Mielnie; 2) MOSiR, ul. Słoneczna 9 w Mielnie; 3) SP w Mielnie, ul. Lechitów 19a, 4) SP w Sarbinowie, ul. Nadmorska 27a. Przedsięwzięcie obejmuje także przebudowy budynków MOPS oraz SP Sarbinowo.
Podmiot publiczny Gmina Mielno
Partner prywatny IZIM Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Mielno
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 18-09-2019r.
Data podpisania umowy 29-11-2019
Data zamknięcia finansowego 29-11-2019
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-05-2028
Okres umowy (miesiące) 84
Okres umowy (lata) 7 lat (Etap Zarządzania po zakończeniu Etapu Robót)
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 16 394 993,52 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie pochodzi ze środków własnych lub kredytu zaciągniętego przez partnera prywatnego. Część nakładów inwestycyjnych jest refundowana ze środków RPO Zachodniopomorskiego, (projekt hybrydowy). Rozważane jest finansowanie nakładów inwestycyjnych ze środków RPO Zachodniopomorskiego, w razie uzyskania dofinansowania (projekt hybrydowy).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 7 393 181,55
Program, z którego pochodzą środki RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Podmiot Publiczny w ramach realizacji Umowy ponosi następujące ryzyka zmian w prawie, zmian stawek podatków, opłat, cen wody, energii elektrycznej i gazu ziemnego, związane z wniesieniem Wkładu Własnego , nieudostępnienia w terminie Placu Budowy, stwierdzenia nieważności Decyzji Administracyjnych, zapłaty należnego Wynagrodzenia, nieuzgodnionej ingerencji w System Zarządzania Energią, ryzyko geologiczne, ryzyko geotechniczne i ryzyko hydrologiczne, ryzyko zmiany sposobu użytkowania Obiektów lub ich części, ryzyko polityczne, ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych warunków atmosferycznych i Siły Wyższej, ryzyko nieuzyskania w terminie wymaganych prawem decyzji, licencji i zezwoleń, ryzyka archeologiczne, ryzyko związane z prowadzeniem uzgodnień z gestorami sieci, ryzyko braku zdalnego dostępu Partnera Prywatnego do danych określających zużycie energii w Obiektach, ryzyko aktów wandalizmu, ryzyko związane z Umową o Dofinansowanie, ryzyko związane z uszkodzeniem przed dokonaniem odbioru końcowego robót.
Ryzyka po stronie prywatnej Partner Prywatny w ramach realizacji Umowy ponosi następujące ryzyka, związane z zapewnieniem finansowania, związane z niedoszacowaniem przedmiotu Umowy, związane z opracowaniem kompletnej Dokumentacji Technicznej, zwłoki w zakończeniu Prac Projektowych, związane z nienależytym wystąpieniem o uzyskanie wymaganych przepisami prawa Decyzji Administracyjnych, niezgodności wykonania Modernizacji Energetycznej i Przebudowy, zwłoki w przeprowadzeniu Modernizacji Energetycznej i Przebudowy, związane z wystąpieniem Wad, niezapewnienia zasobów ludzkich i materialnych, związane z udziałem podwykonawców, zapewnienia zagwarantowanych w Ofercie oszczędności, związane z obsługą i prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Energią, związane ze wzrostem kosztów Utrzymania Obiektów oraz obsługi Systemu Zarządzania Energią.
Model wynagrodzenia
Szczegóły wynagrodzenia Opłata za dostępność powiązana z osiągnięciem zadeklarowanych oszczędności energetycznych. Część wynagrodzenia wniesiona tytułem wkładu podmiotu publicznego tj. sfinansowania części nakładów ze środków uzyskanych z refundacji UE.
Kontakt do instytucji E-mail: um@gmina.mielno.pl
Tel.: 94 345 98 30