Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Kobyłka.

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Kobyłka.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Kobyłka, oraz zarządzanie gospodarką energetyczną w tych obiektach, czego rezultatem będzie m.in. zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w budynkach objętych zakresem przedsięwzięcia.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Kobyłka
Partner prywatny Konsorcjum: Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Finance
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Kobyłka
Województwo Mazowieckie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 12-06-2014r.
Data podpisania umowy 05-08-2015
Data zamknięcia finansowego 05-08-2015
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 20-06-2030
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 10 871 308,14 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Partner prywatny ponosi koszt robót budowlanych, wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami oraz utrzymuje inwestycję w okresie umownym z funduszy własnych/kapitału obrotowego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko występujące po stronie podmiotu publicznego: Ryzyko zmian przepisów prawa; Ryzyko zmian stawek podatków, opłat, cen wody, energii elektrycznej i cieplnej; Ryzyka związane z wniesieniem wkładu własnego w przedsięwzięcie; Ryzyka związane z przekazaniem oświadczeń o posiadaniu przez podmiot publiczny tytułów prawnych do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane; Ryzyko związane ze skutkami aktów wandalizmu i kradzieży dotyczących systemu zarządzania energią i wpływających na zarządzanie energią oraz nieuzgodnionej z partnerem prywatnym samodzielnej ingerencji w system zarządzania energią.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko występujące po stronie partnera prywatnego: Ryzyka związane z projektowaniem; Ryzyka związane z naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich w związku z realizacją zadań objętych umową; Ryzyka związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych; Ryzyka związane ze sfinansowaniem przedsięwzięcia; Ryzyko należytego i terminowego przeprowadzenia termomodernizacji; Ryzyka związane z dostępnością materiałów, podwykonawców i usług; Ryzyko wzrostu kosztów materiałów, dostaw i usług; Ryzyko zapewnienia gwarantowanego poziomu oszczędności; Ryzyka związane z prawidłowym zarządzaniem energią w obiektach oraz utrzymaniem sprawności technicznej zainstalowanych urządzeń; Ryzyka związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania energią.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodzić w całości od podmiotu publicznego w ramach cyklicznych płatności, dokonywanych zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem spłat. Środki na zapłatę wynagrodzenia będą pochodzić z oszczędności wygenerowanych w związku z przeprowadzoną termomodernizacją.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@kobylka.pl
Tel.: 79 799 10 52