Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie.
Syntetyczny opis projektu W ramach projektu przeprowadzono kompleksową modernizacji energetycznej w 25 budynkach oświatowych oraz wychowawczo – opiekuńczych, obejmującej przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji (w 7 budynkach), modernizację oświetlenia wewnętrznego (we wszystkich 25 budynkach), instalację Odnawialnych Źródeł Energii (w 14 budynkach montaż ogniw fotowoltaicznych) oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Energią we wszystkich 25 budynkach.
Podmiot publiczny Gmina Miasta Sopotu
Partner prywatny Konsorcjum w składzie: Kaliente Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawe, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa; IZIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa; Engie Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Sopot
Województwo Pomorskie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 15-11-2016r.
Data podpisania umowy 17-04-2018
Data zamknięcia finansowego 15-06-2018
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 31-12-2032
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 26 414 958,54 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Podmiot Publiczny pozyskał dofinansowania dla części zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji energetycznej ze środków europejskich dostępnych z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 10.1.1. Efektywność Energetyczna – Mechanizm ZIT – Wsparcie Dotacyjne i ujęcia przedmiotowego dofinansowania w strukturze finansowej przedsięwzięcia w ramach tzw. projektu hybrydowego. Pozyskane środki oraz dokumentacja projektowa, którą dysponował podmiot publiczny, stanowiły wkład własny podmiotu publicznego w przedsięwzięcie w rozumieniu ustawy ppp. Podmiot Publiczny przeznaczył również środki własne na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 10942787.7
Program, z którego pochodzą środki RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyka budowy: Ryzyka związane z odkryciami archeologicznymi, Ryzyka związane ze zmianą celów politycznych, Ryzyka związane z wystąpieniem zmian w przepisach Prawa mających wpływ na realizację Etapu Robót, Ryzyka związane z wystąpieniem Siły Wyższej, Ryzyka związane z prowadzeniem uzgodnień z gestorami sieci, Ryzyko wpływu konserwatora zabytków na zakres prac, Ryzyka związane z Dofinansowaniem. Ryzyka dostępności i popytu: Ryzyka związane ze zmianą stawek podatków, opłat, cen wody, energii elektrycznej i cieplnej, Ryzyka związane ze zmianą przeznaczenia/sposobu użytkowania Obiektów, Ryzyka związane z wystąpieniem zmian technologicznych, Ryzyka związane ze zmianą dostawcy Internetu i kosztami nowej konfiguracji urządzeń zamontowanych przez Partnera Prywatnego w ramach Umowy, Ryzyka związane z prowadzeniem uzgodnień z gestorami sieci, Ryzyka związane ze zmianą celów politycznych, Ryzyka związane z Niewłaściwym Użytkowaniem Obiektów, Ryzyka związane z wystąpieniem Siły Wyższej, Ryzyka związane z wystąpieniem zmian w przepisach Prawa mających wpływ na realizację Etapu Utrzymania i Zarządzania z wyłączeniem przepisów obniżających normy technologiczne, Akty Wandalizmu.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyka budowy: Ryzyka związane z warunkami geologicznymi, geotechnicznymi i hydrologicznymi, Ryzyka związane z warunkami meteorologicznymi, Ryzyka związane wystąpieniem niezgodności z warunkami dotyczącymi standardów wykonania Robót Budowlanych; Ryzyka związane ze wzrostem kosztów wykonania Robót Budowlanych, Ryzyka związane z prowadzeniem sporów z podmiotami trzecimi spowodowanymi własnymi zaniedbaniami lub deliktami, Ryzyka związane z wypadkami, Ryzyka związane z brakiem zasobów ludzkich i materialnych, Ryzyka związane z wystąpieniem wad fizycznych lub prawnych, zmniejszających wartość lub użyteczność urządzeń i instalacji zamontowanych w Obiektach przez Partnera Prywatnego w związku z realizacją Robót Termomodernizacyjnych i Robót Budowlanych, Ryzyka związane z wystąpieniem wad w Dokumentacji Projektowej, Ryzyka związane z wystąpieniem opóźnień w realizacji obowiązków na Etapie Robót z winy Partnera Prywatnego, Ryzyka związane z naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich w trakcie lub w wyniku realizacji Umowy, Ryzyka związane z udziałem Podwykonawców, Ryzyka związane niemożliwością uzyskania lub przedłużania lub opóźnieniami w wydawaniu pozwoleń, zezwoleń, decyzji, koncesji, licencji lub certyfikatów (Decyzji Administracyjnych) z przyczyn zawinionych jedynie przez Partnera Prywatnego, Ryzyka związane z brakiem lub utratą Finansowania, Ryzyka związane z odkryciami archeologicznymi, Ryzyka związane z brakiem zgodności realizacji Etapu Robót z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, Ryzyka związane z Dofinansowaniem, Uszkodzenia, kradzieże na Terenie Budowy. Ryzyka dostępności: Ryzyka związane z niemożliwością zapewnienia standardów Dostępności Obiektów / niemożliwością zapewnienia Gwarantowanych Oszczędności z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Partnera Prywatnego, Ryzyka związane z brakiem zgodności realizacji Etapu Utrzymania i Zarządzania z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, Ryzyka związane ze wzrostem kosztów Utrzymania Technicznego Obiektów oraz Zarządzania Energią w zakresie, w jakim obowiązek ten spoczywa na Partnerze Prywatnym, Ryzyka związane z brakiem zasobów ludzkich i materialnych, Ryzyka związane z uszkodzeniem zainstalowanych przez Partnera Prywatnego w Obiektach instalacji, systemów i urządzeń, Ryzyka związane z udziałem podwykonawców, Ryzyka związane z warunkami meteorologicznymi.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie partnera prywatnego przyjmie formę cyklicznych płatności uiszczanych przez podmiot publiczny (opłata za dostępność). Podmiot Publiczny oczekuje, że środki pieniężne na wynagrodzenie partnera prywatnego będą pochodzić co najmniej w części z oszczędności finansowych wygenerowanych w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji, pozostałe wynagrodzenie – środki własne Podmiotu Publicznego.
Kontakt do instytucji E-mail: ums@sopot.pl
Tel.: 58 521 37 51