Przejdź do treści
Strona główna

Łączenie PPP ze środkami UE

Łączenie PPP ze środkami UE

Projekt hybrydowy - w literaturze międzynarodowej przyjęło się pojęcie projektu hybrydowego, jako projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym wykorzystane zostały środki unijne, pochodzące z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Do tego typu funduszy zaliczane są środki przeznaczone na realizację polityki spójności, wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybołówstwa. Środki funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią w takim modelu uzupełnienie finansowania prywatnego.

Zgodnie z Ustawą z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, projekt hybrydowy polega na wspólnej realizacji projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia ogólnego, utworzone w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej. Powyższa ustawa, w art. 34 ust. 2, definiuje „inwestycję infrastrukturalną” jako „budowę, przebudowę lub remont obiektu budowlanego lub wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem przedmiotem tej inwestycji za wynagrodzeniem.”

Należy podkreślić, że projekt hybrydowy wyraźnie odróżnia się od projektu partnerskiego. Wskazuje na to między innymi art. 33 ust. 8 ww. ustawy, który mówi, że przepisy odnoszące się do projektów partnerskich (zawartych w art. 33) nie mając zastosowania do projektów hybrydowych) Pośród licznych różnic między tymi dwoma rodzajami projektów, główną jest fakt, że partner prywatny projektu hybrydowego pobiera wynagrodzenie od podmiotu publicznego.  

Na gruncie prawa krajowego projektami hybrydowymi w rozumieniu ustawy wdrożeniowej mogą być nie tylko projekty realizowane w oparciu o ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ale również projekty, w których podstawą realizacji są inne akty prawne, m.in. ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi o ile wpisują się w definicję partnerstwa publiczno-prywatnego zawartą w art. 2 pkt 24) rozporządzenia ogólnego.

Projekty łączące model ppp z funduszami UE podlegają jednocześnie regułom ppp oraz regułom dotyczącym Funduszy Europejskich. Z takimi projektami łączą się dodatkowe, specyficzne ryzyka (np. ryzyko poziomu dofinansowania, ryzyko zwrotu funduszy unijnych czy też ryzyko trwałości projektu i ryzyko znaczących zmian w projekcie, wymagających akceptacji przez Komisję Europejską). A zatem przygotowanie planu finansowego projektu ppp, które przewiduje  wsparcie ze środków UE wymaga pracy o większym stopniu złożoności i jest obarczone większą liczbą wymagań wynikających z regulacji prawnych na poziomie europejskim i krajowym.