Przejdź do treści
Strona główna

Łączenie PPP ze środkami UE [projekty hybrydowe]

Czy wiesz, że formułę partnerstwa publiczno-prywatne można łączyć z Funduszami UE? Zobacz, jak to działa!

Projekt hybrydowy - to inwestycja realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w której wykorzystane zostały Fundusze UE. Do tego typu funduszy zaliczane są środki przeznaczone na realizację polityki spójności, wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybołówstwa.

Pojęcie projektów hybrydowych zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego Ustawą z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 [art. 34].

Odwołanie do projektów hybrydowych znalazło się również w projekcie analogicznej ustawy na perspektywę finansową 2021-2027 oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 ustanawiającym ramy prawne dla ww. perspektywy [art. 2, pkt 15].

Na gruncie prawa krajowego projektami hybrydowymi w rozumieniu ustawy wdrożeniowej mogą być nie tylko projekty realizowane w oparciu o ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ale również projekty, w których podstawą realizacji są inne akty prawne, m.in. ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Projekty łączące model PPP z Funduszami UE podlegają jednocześnie regułom PPP oraz regułom dotyczącym Funduszy Europejskich. Z takimi projektami łączą się dodatkowe, specyficzne ryzyka (np. ryzyko poziomu dofinansowania, ryzyko zwrotu funduszy unijnych, czy też ryzyko trwałości projektu i ryzyko znaczących zmian w projekcie, wymagających akceptacji przez Komisję Europejską). A zatem przygotowanie planu finansowego projektu PPP, które przewiduje  wsparcie ze środków UE wymaga pracy o większym stopniu złożoności i jest obarczone większą liczbą wymagań wynikających z regulacji prawnych na poziomie europejskim i krajowym.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

  • zapraszamy do lektury zakładki "Specyfika projektów hybrydowych"
  • zapraszamy do obejrzenia nagrania jednego z naszych webinarów, nt. "Jak przeprowadzić projekt PPP z wykorzystaniem funduszy unijnych?”